HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

OBECNÝ PROGRAM ČINNOSTI FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR 2005 - 2008

Poslední výbor FoS ČR schválil aktuální program činnosti na období 2005 - 2008
1) Rozvoj kontaktů vedení FoS ČR. K tomu zejména:
1.1. spolupracovat se členy zastupitelských sborů a jejich výborů a komisí pro rozvoj práce s mládeží, vzdělávání a kulturu, pracovníky ministerstev a Úřadu vlády ČR, seznamovat je s výsledky a dalšími záměry činnosti FoS ČR a získávat je pro všestrannou podporu této práce; dále zkvalitňovat spolupráci zejména s oběma komorami Parlamentu ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MO ČR a MMR ČR,
1.2. spoluprací s organizacemi dětí a mládeže sdruženými v České radě dětí a mládeže a v dalších společných organizacích a získávat podporu MŠMT, MK ČR i dalších státních orgánů a organizací pro rozvoj jejich života, zájmových a volnočasových aktivit,
1.3. prohlubovat spolupráci s krajskými orgány a jejich pracovišti na úsecích kultury, volného času a péče o děti a mládež v součinnosti s regionálními folklorními sdruženími a prosazovat vnímání činnosti folklorních souborů jako významné součásti jejich práce a přiměřenou podporu,
1.4. ucházet se o dotace v rámci projektů MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MVR ČR, krajských úřadů, Evropské unie, nadací, podnikatelských subjektů, místních zastupitelských orgánů a dalších organizací,
1.5. rozvíjet spolupráci se sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Rádio Proglas, DTA, Česká televize, redakce novin a kulturních časopisů) a seznamovat veřejnost s činností sdružení a s folklorními aktivitami členských souborů a festivalů a získávat veřejnost, zejména děti a mládež, pro jejich účast na aktivitách folklorního hnutí,
1.6. pravidelně vydávat informační a propagační materiály a drobné tisky,
1.7. trvale zvyšovat úroveň informačních stránek FoS ČR na internetu, zejména jejich aktuálnost a reagovat na požadavky členských souborů a festivalů, spolupracujících partnerů a veřejnosti.
2) Spoluprací s partnery napomáhat rozvoji a folkloru a lidové kultury v ČR. K tomu uskutečnit:
2.1. v oblasti prezentace dětského folkloru
2.1.1. Mezinárodní festival dětských folklorních souborů "Písní a tancem" (Luhačovice, účast souborů z ČR a 5 zahraničních, programově komponovaný hlavní pořad festivalu, výchovné koncerty, koncert zpěváčků nebo širší představení vybraného souboru, volná vystoupení a přehlídka dětských souborů z ČR),
2.1.2. nesoutěžní zemské přehlídky moravských a slezských dětských folklorních souborů (Liptál) a českých dětských folklorních souborů (Praha)
2.1.3. poskytnout koordinaci, podporu a odbornou pomoc(leden - duben) ve spolupráci s jednotlivými regionálními sdruženími a odbornou radou pro folklor při NIPOS - Artama Praha v roce 2005 a 2007.
2.2. v oblasti prezentace činnosti folklorních souborů:2.2.1. novými podněty iniciovat projekt Prameny a ve spolupráci s regionálními sdruženími pokračovat v pořádání regionálních přehlídek členských souborů FoS ČR tohoto cyklu
2.2.2. ve spolupráci s NIPOS - Artama a NÚLK Strážnice (pod patronací Koordinační rady pro folklor) posoudit možnosti pořádání celostátních přehlídek dospělých folklorních souborů,
2.2.3 iniciativně se podílet na přípravě a uspořádání členských folklorních slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
2.2.4 představit činnost FoS ČR na MFF ve Strážnici, garantovat obsahové zaměření pořadu sdružení a interpretační úroveň vybraných souborů a sólistů v souladu s výhledovou koncepcí pořadů FoS ČR,
2.2.5 napomáhat folklorním souborům v propagaci na internetových stránkách i vyhledáváním sponzorských prostředků vyčleněných k tomuto účelu?
3) Rozvoj odborných a metodických znalostí vedoucích a jejich souborů. K tomu uspořádat:
3.1. hodnotící a rozborové semináře při přehlídkách dětských folklorních souborů a při přehlídkách Prameny,
3.2. rozpracovat a připravit k realizaci systém výchovy dětí v členských folklorních souborech a působení souborů na děti a mládež v okruhu jejich působnosti,
3.3. podporovat regionální sdružení a soubory při pořádání regionálních hudebních a tanečních kursů, seminářů a školení,
3.4. kursy a semináře s taneční a ekonomickou problematikou a pracovní seminář vedoucích souborů při valné hromadě,
3.5. semináře k problematice podvojného účetnictví pro účetní a ekonomy členských folklorních souborů a festivalů,
3.6. koordinaci a podporu regionálních soutěží a přehlídek dětských zpěváčků lidových písní a dalších akcí v práci s mladými talenty,
3.7. soutěžní celostátní přehlídky dětských zpěváků lidových písní Zpěváčci
3.8. věnovat pozornost dětských sólových hráčům na hudební nástroje tradičních sestav české, moravské a slezské lidové hudby a hledat partnery pro realizaci přehlídky dětských interpretů na hudební nástroje (housle, cimbál, dudy, klarinet ad.)
3.9. podle finančních možností vydávat odborné vzdělávací a repertoárové publikace dle edičního plánu.
4) Podpora vnitřní souborové činnosti a spolkové aktivity. K tomu:
4.1. vyhlásit Den folkloru (Den lidových tradic nebo Den Folklorního sdružení) pravidelně třetí květnový víkend - výroční den založení sdružení a tím posílit vnitřní spolkovou sounáležitost členských souborů sdružení i povědomí široké veřejnosti o jeho programu a činnosti,
4.2. podporovat místní a regionální aktivity členských folklorních souborů a získávat pro jejich podporu další zainteresované činitele a organizace s důrazem na obecní, městské a krajské zastupitelské orgány, územní úřady, kulturní zařízení a organizace, školy, organizace, jejichž předmětem činnosti jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, partnerské organizace dětí a mládeže a další,
4.3. místním aktivitám souborů a dalším významným součástem spolkové činnosti věnovat více pozornosti v časopise Folklor, v propagaci činnosti FoS ČR na www stránkách sdružení a dalších informačních a metodických materiálech,
4.4. hledat a prosazovat osvědčené a další formy setkávání a spolupráce členských souborů a jejich členů při nejrůznějších volnočasových aktivitách,
4.5. uspořádat Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR (Žďár nad Sázavou) s významnou účastí krojovaných souborů a ředitelů členských folklorních festivalů,
4.6. podporovat spolkové povědomí členů FoS ČR užíváním symbolů sdružení (logo, znak, vlajka, znělka ad.).
5) Napomáhat prezentaci lidové kultury doma i v zahraničí K tomu zejména:
5.1. rozvíjet aktivní činnost v Národní sekci IOV v ČR, České sekci CIOFF a v IGF,
5.2. spolupracovat s MZV ČR, Správou Českých center, MMR, zastupitelskými úřady jiných zemí v ČR a zastupitelskými úřady ČR v jiných zemích, kam členské soubory nejčastěji vyjíždějí,
5.3. úzce spolupracovat se Sdružením Tradice ČR na propagaci tradiční lidové kultury v zahraničí, na folklorních festivalech, při prezentaci folkloru ČR v Českých centrech a dalších akcích,
5.4. aktivně spolupracovat s Národním osvětovým centrem v Bratislavě, Folklorní unií na Slovensku a dalšími institucemi SR se zaměřením na folklor a lidové umění,
5.5. prohlubovat spolupráci s dalšími zahraničními partnery, se kterými má FoS ČR podepsány dohody a smlouvy a usilovat o uzavření smluvních svazků s institucemi a spolky, působícími v oblasti tradiční lidové kultury v dalších zemích.
5.6. Pokračovat ve společném česko-slovenském projektu Zpěváček-Slávik uskutečněním koncertů v Bratislavě a v Praze
5.7. pokračovat v realizaci "Dnů tradiční kultury" ve spolupráci s dalšími partnery a usilovat o výraznější rozšíření tohoto projektu. Více využívat možností příhraniční spolupráce a veřejných fondů pro jejich podporu,
5.8. zkvalitňovat systém společného pozvání souborů ze vzdálenějších zemí na folklorní slavnosti a festivaly v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku ("kolečka"),
5.9. ve spolupráci s MZV ČR vydávat každoročně reprezentační skládačku Lidové slavnosti a významné folklorní festivaly v ČR,
5.10. pokračovat v budování databáze informací o zahraničních folklorních festivalech a souborech pro potřeby členů FoS ČR.
6) Posilovat činnost výboru a sekretariátu ve prospěch členských souborů a festivalů K tomu:
6.1. v práci výboru a revizní komise:
6.1.1. každý rok uskutečnit čtyři jednání výboru za účasti revizní komise a předsedů regionálních folklorních sdružení a nejméně 4 jednání výboru,
6.1.2. přesným rozčleněním okruhů činnosti stanovit úkoly členům výboru, zavést formy pracovní konzultace navrhovaných řešení a pravidelnou kontrolu jejich provádění,
6.1.3. posilovat vnitřní soudržnost a důvěru členů výboru a jeho kolektivních rozhodovacích pravomocí jako nejvyššího voleného orgánu sdružení ve sporných případech hledat konsensus založený na podrobné analýze problémového návrhu z různých aspektů pohledu
6.1.4. každý rok dvě jednání s řediteli folklorních slavností a festivalů (III, X),
6.1.5. připravit a svolat řádné valné hromady FoS ČR
6.1.6. rozvíjet plánovitou kontrolní činnost revizní komise, zaměřenou na využívání dotací ze státního rozpočtu.
6.2. v práci sekretariátu FoS ČR:
6.2.1. k zabezpečení pravidelné informovanosti o činnosti organizace a folklorním dění v ČR pravidelně vydávat časopis Folklor (6 čísel ročně, podle finančních možností 1 mimořádné číslo) a kalendáře Folklorní akce v ČR rozšiřovat informační a poradenskou činnost pro folklorní soubory a festivaly,
6.2.2. pokračovat v budování archivu z činnosti FoS ČR, folklorního života v ČR a související problematiky (odborná knihovna, tiskoviny, foto, video),
6.2.4 vyhledávat sponzory pro činnost FoS ČR a majoritní akce sdružení, sjednávat slevy vstupného pro členy do kulturních institucí a na zajímavé akce,
6.2.5 cílevědomě budovat materiální základnu sdružení (vybavení kanceláří, pracovní pomůcky) a budovat vlastní ekonomické zdroje (pronájem či využití pozemku na nádraží, zájem o vlastní budovu v centru) ve spolupráci s ČRDM zabezpečovat úrazové pojištění členů souborů a odpovědnostní pojištění vedoucích,
6.2.6 pokračovat ve spolupráci s OSA Praha a napomáhat při řešení autorsko-právních věcí členů FoS ČR,
6.2.7 ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a krajskými orgány vytvářet podmínky pro postupnou profesionalizaci představitelů regionů,
6.2.8 v zájmu včasné a komplexní informovanosti členské základny a posílení komunikace se soubory více v práci využívat internetu a jeho komunikačních možností.
7. V ekonomické oblasti:
7.1. prováděním pravidelného ekonomického bilancování v rámci jednání výboru
7.2. trvalým úsilím o kladnou bilanci pořádaných akcí a vhodně realizovaných vlastních i sponzorských finančních prostředků
Aktivity k výročí sdružení:
- u všech majoritních akcí, vč. členských folklorních festivalů, připomínat rok vzniku a výročí organizace,
- navrhnout valné hromadě jubilejního roku další osobnosti na udělení titulu Čestný člen FoS ČR,
- připomenout 15. výročí časopisu Folklor
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.10.2005 v 13:55 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA