HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Bačovské dni v Malatinej

Slovensko
Malatiná sa stane 14. a 15. júla 2007 centrom tradičnej i súčasnej valaskej a beskydskej kultúry.
V programoch Bačovských dní sa predstavia súbory, sólisti i tvorcovia zo Slovenska, Česka a Poľska. V pestrej ponuke nechýbajú výstavy, súťaže, scénické programy či turistika. Program medzinárodného festivalu začne v sobotu 14.7. Pre všetkých turistov je od 7.30 hod. pripravený výlet na Liptovský hrad. Výstavy ľudových hudobných nástrojov, bačovského riadu z hornej Nitry a ručne tkaných kobercov otvoria svoje expozície o 15.00 hod. v základnej škole. Súčasťou otvorenia výstav budú tvorivé dielne i lapidárium strašiakov - ochrancov úrody - víťazných prác zo štyroch regionálnych výtvarných súťaží. Večer od 18.30 hod. ožije amfiteáter tancom a spevom v programoch sólistov - majstrov muzikantov a folklórnych súborov Valašský vojvoda z Kozlovíc a Bystrina zo Zvolena. Záver sobotného programu bude patriť ľudovej zábave v areáli amfiteátra. Nedeľný program ponúka od 10.00 hod. tradičný malatinský jarmok so slovenskými, českými a poľskými ľudovými tvorcami, od 11.00 hod. súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka a ich ochutnávku spojenú s predajom, ako i súťaž o najkrajšieho plemenného barana. O víťazných syroch i najkrajších baranoch rozhodnú diváci anketou. Popolední festivalové dianie vyvrcholí o 13.00 hod. medzinárodnou súťažou v práskaní bičom na presnosť i hlučnosť (so zápisom o slovenský rekord) a scénickým programom Pastierska nálada. V ňom sa predstavia ľudové hudby Nebeská muzika z Terchovej, Karpielovci zo Zakopaneho, folklórne súbory a skupiny Trnkári zo Žaškova, Sliačanka z Liptovských Sliačov, Pšovan z Očovej, Valašský vojvoda z Kozlovíc a Grojcowianie z Wieprza. Hlavnými sporiadateľmi festivalu sú Oravské osvetové stredisko a obec Malatiná.
Festival sa realizuje ako súčasť projektu Beskydský kultúrne kruh s finančnou podporou Stredoeurópskej nadácie, spoločnosti Slovnaft, a.s., medzinárodného Višegrádskeho fondu, Nadácie - Centrum sprasného umenia, Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR.

Miroslav Žabenský
zabensky@osvetadk.sk

Valašský Vojvoda, soubor lidových písní a tanců
Plakát Bačovských dnů (PDF)
BESKYDSKÝ KULTÚRNY KRUH
CHARAKTERISTIKA A HARMONOGRAM PROJEKTU
A - POPIS PROJEKTU
Východiská
Regióny Oravy (Slovensko) a Bielska Bialej (Poľsko) a severnej Moravy (Česká republika) sú bohaté na množstvo prejavov kultúry, ktorá sa vyvíjala v spoločnom kontexte a vzájomných vzťahoch a väzbách, na spoločných základoch. Doposiaľ si zachovali aktívne folklórne a remeselné prejavy, sú oblasťami s veľkým kultúrno-historickým a prírodným potenciálom. Ten je však využívaný pre potreby kultúrnej výmeny i propagácie v oblasti rozvíjajúceho sa cestovného ruchu často nevýrazne, sporadicky a nekoordinovane, bez vzájomných väzieb jednotlivých kultúrnych inštitúcii.
Vzájomné kultúrne kontakty sú sporadické a málo presieťované, sústreďujú sa väčšinou iba na výmenu súborov, skupín a sólistov, chýba vzájomná koordinácia a nadväznosť, ako i tvorba spoločných aktivít výraznejšieho, nadregionálneho zmyslu, rozsahu i dosahu.
Z regiónu sa vytrácajú tradičné prejavy a kultúrne symboly, mladá generácia sa identifikuje s cudzími kultúrnymi vzormi. Existujúce súbory a skupiny nemajú veľa možností k verejnej prezentácii.
Ako modelová je spolupráca dvoch významných regionálnych kultúrnych inštitúcií - Oravského osvetového strediska v Dolnom Kubíne a Regionálneho ośrodku kultury v Bielsku-Bialej. Aktívne trvá už 10 rokov a jej výsledkom je 18 zrealizovaných medzinárodných výtvarných súťaží a výstav, 12 spoločne zrealizovaných projektov, viac ako 20 workshopow pre mladých umelcov a remeselníkov a veľa ďalších aktivít.
Ciele
- Vybudovať kvalitné kultúrne centrum, ktoré vzájomne presieťuje a zintenzívni existujúce kultúrne kontakty.
- Vytvoriť nové partnerstvá kultúrnych organizácií, obecných i regionálnych samospráv a občianskych združení v regiónoch Orava, Bielsko-Biala a severná Morava.
- Pomôcť pri podpore a zachovaní Stredoeurópskej identity, špecifík regionálnych kultúr Slovenska, Česka a Poľska v rámci Európskeho kontextu.
- Pripraviť a realizovať spoločné pilotné slovensko-poľsko-české prezentačné a vzdelávacie aktivity so zapojením a priamou participáciou obyvateľov jednotlivých regiónov.
- Ucelene prezentovať potenciál tradičnej i súčasnej regionálnej kultúry, prostredníctvom vzájomného spoznávania sa propagovať myšlienky medzinárodnej kooperácie.
- Vytvoriť podmienky pre vzájomný kontakt, koordinovanejšiu spoluprácu, prípravu a tvorbu projektov širšej spolupráce, poradenstvo a prezentáciu v oblasti kultúrnych služieb (výmeny súborov, umelcov).
- Podporovať partnerstvá a komunikáciu medzi realizátormi kultúrnych a vzdelávacích podujatí a prezentovať identitu a tradície miestnych komunít.
- Ponuku súborov, skupín i jednotlivcov pôsobiacich v uvedených regiónoch ako i spoločne pripravené podujatia prezentovať komplexne a ucelene.
- Projekt realizovať ako pilotný, na základe výsledkov a výstupov ho v budúcnosti rozšíriť i na spoluprácu s ďalšími regiónmi.
Zameranie a význam projektu
Projekt Beskydský kultúrny kruh sa pokúša komplexne a dlhodobo zachytiť, zmapovať, presieťovať a ucelene prezentovať rozvíjajúce sa aktivity a medzinárodné kultúrne kontakty v prihraničných regiónoch Slovenska, Poľska a Českej republiky, s rešpektovaním a zachovaním kultúrnych špecifík.
Prostredníctvom jeho realizácie hľadáme ďalšie potencionality rozvoja, vzájomnej spolupráce, ktorú chceme dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň. Za hlavný význam realizácie projektu považujeme vybudovanie životaschopného centra, ktorého prostredníctvom sa bude realizovať kultúrna výmena, centra otvoreného verejnosti; dôležité je i osobné spoznanie realizátorov kultúrnej činnosti v troch regiónov navzájom (prostredníctvom výmenných poznávacích stretnutí a seminárov), vybudovanie nových a stálych partnerstiev, spoznanie špecifík práce a výmena skúseností.
Projekt reflektuje súčasný stav cezhraničnej kultúrnej spolupráce a výmeny s cieľom spehľadniť ju a umožniť priamu participáciu obyvateľov jednotlivých regiónov na nej, ucelene a dlhodobo prezentovať kultúrny potenciál a kultúrne symboly, pripravovať spoločné aktivity, prostredníctvom spoznávania jednotlivých kultúr ďalej propagovať cezhraničnú spoluprácu a dlhodobejšie aktívne kontakty medzi obyvateľmi regiónov.
Cieľové skupiny
Projekt má medzinárodný charakter, cieľovými skupinami na slovenskej strane sú obyvatelia, kultúrne a vzdelávacie organizácie, orgány miestnej samosprávy v troch okresoch Oravy - Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, projekt bude realizovaný v niekoľkých obciach a mestách. Na poľskej strane bude mať realizácia projektu dosah v oblasti Bielsko - Biala (subregióny Bielsko-Biala, Zywiec, Cieszyn), na Českej strane v oblasti severnej Moravy (obec Kozlovice a okolie).
Projekt je realizovaný v niekoľkých fázach, ktoré sú projektované tak, aby obsiahli a oslovili široký okruh súčasných i budúcich partnerov a zabezpečili dlhodobejšiu funkčnosť. Aktivity projektu sú určené pre niekoľko cieľových skupín:
a) pre odborných pracovníkov v oblasti regionálnej kultúry (semináre, workshopy a exkurzie)
b) pre širokú verejnosť z obidvoch regiónov (workshopy, prezentácie formou festivalu).
B - OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY A ZÁVERY PROJEKTU, UDRŽATEĽNOSŤ
Výsledkom bude kvalitatívne vyššia úroveň a intenzita vzájomných kultúrnych kontaktov a väzieb, väčšia koordinácia aktivít, príprava a tvorba projektov širšej spolupráce, ako i spoločná prezentácia slovenskej, poľskej a českej kultúry v daných regiónoch. Vzájomnú medzikultúrnu komunikáciu podporí i vydanie katalógu kultúrnych aktivít v oblasti Beskýd a podporné prezentačné aktivity.
Partneri - kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, orgány samosprávy obcí a miest i organizácie tretieho sektora získajú realizáciou projektu prehľad o aktivitách cezhraničnej spolupráce, získajú a spoznajú nových partnerov a nové, lepšie možnosti a inštitucionálne väzby. Zvýši sa vzájomná koordinovanosť v oblasti cezhraničných aktivít. Realizácia projektu prispeje k bližšiemu vzájomnému spoznávaniu kultúr, k porozumeniu, ďalšej spolupráci či vytvoreniu osobných kontaktov a priateľstiev. Nezanedbateľný je i medzigeneračný prenos kultúrneho dedičstva a zručností tradičných remesiel medzi mladú generáciu.
V nasledujúcom období bude zabezpečená ďalšia relizácia projektu (aktivit vytvorených z nových partnerstiev) prostredníctvom jednotlivých subjektov - inštitúcií, zapojených do projektu, vydávanie katalógu bude realizované z príspevkov inštitúcií, ktoré budú v katalógu prezentované. V budúcnosti plánujeme do realizácie přizvat i subjekty v oblasti cestoného ruchu, ktoré časť nákladov spojených s realizáciou vyfinancujú zo dvojích príspevkov. Odborne a organizačne bude projekt garantovaný pracovními inštitúcií s via jako 50-ročnou tradíciou a celoštátnym i medzinárodným kreditom (Oravské osvetové stredisko, Regionylny ośrodek kultury B.-Biala), ako i dobrovoľníkmi a zástupcami občianskych združení, ktoré budú na projekte spolupracovať.
Účastníci projektu podia cieľových skupín
1. Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v predmetných regiónov Slovenska, Poľska a Českej republiky (miestne a regionálne kultúrne strediská, múzeá, regionálne a privátne galérie), miestna samospráva (mestá a obce) a poskytovatelia služieb v oblasti cestovného ruchu na území predmetných regiónov. Počet osôb na seminároch a exkurziách - 60 (zástupcovia 60-tich inštitúcií a organizácií z troch štátov)
2. Ľudoví tvorcovia - remeselníci, súbory a skupiny v oblasti ľudovej kultúry, nositelia folklórnych tradícií, aktívni tvorcovia regionálnej kultúry - sprievodné prezentačné aktivity - 300 osôb
3. Obyvatelia regiónov - zapojení do sprievodných aktivít - návštevníci prezentácií a festivalov - cca. 6.000 osôb
C - ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU
! termíny sú predbežné!

prípravná fáza
1. 2. - 2007 - 31.3. 2007 - dopracovanie sprievodných aktivít, oslovenie inštitúcií, spracovanie databázy, prípravné a organizačné práce

realizačná fáza

21.-22. 4. 2007 - región Orava (SK) - Pracovné a poznávacie stretnutie odborníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry - výmena skúseností v teréne, návšteva múzeí, kultúrno-historických pamiatok, umeleckých dielní

19. - 20. 5. 2007 - región severná Morava (CZ) - Pracovné a poznávacie stretnutie odborníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry - výmena skúseností v teréne, návšteva múzeí, kultúrno-historických pamiatok, umeleckých dielní

9. - 10. 6. 2006 - región Bielsko - Biala (PL) - Pracovné a poznávacie stretnutie odborníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry - výmena skúseností v teréne, návšteva múzeí, kultúrno-historických pamiatok, umeleckých dielní

13. - 15. 7. 2007 - Malatiná, Dolný Kubín - Dni beskydskej kultúry - festival súborov a skupín zo Slovenska, Poľska a Českej republiky v oblasti folklóru, divadla, tanca a výtvarného umenia, workshop, prezentácia kultúrnych inštitúcií a ich aktivít, športové súťaže.

august - Kam za kultúrou v Beskydách? - vydanie katalógu kultúrnych a športových aktivít a realizácia web stánky

31. 8 - 2. 9. 2007 - Zuberec - Kultúra a spolupráca - seminár pre zástupcov samospráv, inštitúcií a subjektov tretieho sektora v oblasti kultúry

záverečná fáza
3. - 30. 9. 2007
- vecné a finančné vyhodnotenie, zúčtovanie

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 10.07.2007 v 20:54 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA