HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Macao

MACAO, Mezinárodní taneční festival mládeže v Macau, 3. - 12. července 2008
MACAO, Mezinárodní taneční festival mládeže v Macau, 3. - 12. července 2008, účastníci ve věku
15-29 let, maximální počet 25 osob ve skupině. Organizátor hradí pobytové náklady a dopravu na místě.
Soubor si musí uhradit dopravu do Macaa a pojištění cestovních náhrad.
Termín přihlášení a dodání materiálu o souboru je do 31. 12. 2007.
Kontaktní adresa:

DSEJ Website: http://www.dsej.gov.mo
E-Mail: idfestival@dsej.gov.mo
Teleplrone: (853)3972 622, (853)3972623
Contact Person: Ms, HONG Wai Man, Ms. Vicky LEI Hoi t/eng
Fax: (853)28960115
Correspondence: Avenida de D. Joáo IV, n'o. 7-9, I.o andar, Macau


Další informace: J. Zorbičová, zjarka@seznam.cz
INTERNATIONAL YOUTH DANCE FESTIVAL 2OO8
(Regulations for Non-local Dance Groups)
TNTRODUCTION
The biennial InternationalY outh Dance Festival, has becorne one of the most outstanding internationaelv entsi n Macao. The Festival is an excellento ccasionw hich providesa platformf or participantsa round the world to perform diversified dances,c ultivate friendship and develop cultural exchanges. Building upon the past success, the Education and Youth Affairs Bureau (DSEJ) of the tlu.uo Special Adrninistrative Region Governrnent is pleased to announce the hostingo f the InternationaYl outh Dance Festival in July of 2008.


APPLICATION
Deadline for apPlication
All danceg roups-Jhouledx presst heiri nteresat nd c.ompletteh e applicationa nd relevant materials, including a brief íntroduction about tlre dzutce gloup' as we|| as the description of each of the perforrnances (indoor and outdoor), the respective photos (including negatives or e|ecťonic files) and videotape/VCD/DvD' All the above information should be sent to DSEJ by post (Avenida de D. Joáo IV, n..o' ?-9, l.o andar, Macau) or by email (idfestiválpase;.gov.mo) by 3I December, 20o?. All the required forms are availab|e at http : //www, dsej . gov.mo- Selection
In order to achieve a diversified perforrnance, DSEJ reserves the right to select the appropriateg roupst o pafticipatei n the Festival.
Age limit for dancers ege timit for all dancers is befween 15 and 29 years old.
Confirmation Letter Undern orrnalc ircumstancest,h e ConfirrnationL etterw ill be sento ut from 3 March, 2008.
PERIOD OF THE FESTIVAL
TlreF estivatw ill be hostedi n Macao between4 and 11 July' 2008.
. Date of arrival: 3 July, 2008 (Thursday)
. Date oťdeparture1: 2 July, 2008( Saturday)


SUPPORTS FROM THE HOST
1.Transportation
All danceg roupsa re responsiblťe ort heirt ranspot1atiaornT angemeannt d chargest o and from Macao. During the Festival, DSEJ will provide local transportation for official activities,
2.Lodging
DSEJ will provide the necessaryl odging (on a double or triple room basís)f or up to a rnaximumo f 25 personsfrome achd ancegroup( from3 to l2 July,2008-9 nightsi ntotal).
3. Board
Duringt he9 dayso f theF ostivale, achp articipanotf then on-locadl anceg roupsw ill receive a daily meal allowance of MOP200.00 (around USD25.00) from DSEJ (the arrival da1'and deparfure day will be counted as one day).
4.Insurance
All participating dance groups are required to arrange the travel medical insurance for their members during their stay in Macao' DSEJ will be responsíble for the cost of accident medical insurance which only covers the activities held by the Bureau,
5.City tour
All danceg roupso f the Festivalw ill be provideda complimentaryc iry tour by DSEJ.
PERFORMANCES
1.Dances
Eachd anceg roupi s requiredto prepare3 dancesi,n cluding:
1.1 A dancet hati s suitablef or indoorp erforrnancew, hich lastsf or I to 10r ninutes;
1.2 A dance that is suitable for night-time outdoor peďormance, which lasts for 8 to l0
minutes;
1.3 A dancet hat is suitablef or day-timeo utdoorp erformance(parade),which is not rnore than 3 minutes

2.Parade
DSEJ will host a Dance Parade during the Festival; dancers frorn different countries/regions shall wear national/regional or perforÍnance costumes in the Parade,

3.Artistic Performance WorkshoPs
To facilitate participants to experience and share diťferent cultures, aftS and personal expertises from different Broups or dancers, DSEJ will provide venues to non-local dance groups to organise ..Artistic perforÍnance workshops'' during the Dance Festiva|. Interested dance groups please provide inforrnation pertaining to the workshop in the application forrn.
Duration oťeach workshop: l.5 to 2 hours
Par"ticipantsA: ll Festival partic ipants

4.Scenery and props
participaling dance groups should provide themselves with all the scenery and props for
their performances (including vt'orkshops),

5.Rules to be observed
The panicipating dance groups should:
5.1 Follow the scheduled pe rformance; any addition/cancellation or change is not
encouraged.
5.2 Arrive one hour prior to the beginning of each event, and be punctual for all rehearsals arranged by DSEJ; please report to the officers oťDSEJ upon arrival.
5.3 observe all the arrangements and instructíons given by the escort representatives of
DSEJ or other officers of Festival;
5.4 Be present at official promotional events when requested by DSEJ;
5.5 Be punctual for atl activities. Late arrival or early leave is not encouraged;
5.6 Avoid holding or participating in any public political or religious activities during the Festival;
5.7 Assist and cooperate with DSEJ to organise the Festival successfully.
RIGHTS OF DSEJ
1.To film and take photos of the performanoe and to publish relevant rnaterials.
2.To receive all the income from the sale of tickets, postcards, souvenirs and other advertising materials related to the Festival, as wetl as to receive sponsorship from public or private organisations.
3. To cancel one oÍ more peďorrnances oť any dance group (or a)tering Íhe original programrne) if needed.
4. To explain each of the terms above and make the final decision in all matters related to the Festival.


Překlad
Mezinárodní taneční festival pro mládež 2008
Úvod:
Dvouletý mezinárodní taneční festival mládeže se stal jednou z význačných událostí v Macao. Festival dává účastníkům z celého světa příležitost účinkovat v různorodých tanečních vystoupeních, navázat přátelství a rozvinout kulturní výměnu. S ohledem na minulé úspěchy Education and Youth Affairs Bureau (DSEJ) of the Macao Speciál Administrative Region Goverment si vás s potěšením dovoluje pozvat na Mezinárodní taneční festival konaný v červenci 2008.

Přihlášky:

1. Termín podání přihlášky
Všechny taneční skupiny musí potvrdit svou účast, vyplnit přihlášku a potřebné materiály, obsahující dopis, který představí celý soubor ale i jednotlivé účinkující, příslušné fotografie (s negativy nebo v elektronické formě) a videonahrávku VCD/DVD.
Všechny výše zmíněné materiály musí být odeslány poštou ( Avenida de D. Joao IV, n.os 7-9, 1° andar Macau) nebo elektronicky (idfestival@dsej.gov.mo) do 31. prosince 2007. Veškeré potřebné informace jsou dostupné na http://www.dsej.gov.mo

2. Výběr
DSEJ si vyhrazuje výhradní právo vybrat skupiny, které se festivalu zúčastní.


3. Věková hranice
Věková hranice pro všechny účastníky je 15 - 29 let.

4. Potvrzení účasti
Dopis potvrzující účast souboru na festivalu bude za normálních okolností odeslán 3 března 2008.

Fáze Festivalu

Festival se bude konat v Macau od 4. do 11. července 2008.
- Den příjezdu je 3. července (čtvrtek)
- Den odjezdu je 12. července (sobota)Podklad od hostitelů

1. Doprava
Všechny skupiny si dopravu do Macao a zpět zajišťují samostatně a taktéž si platí veškeré náklady s dopravou spojené. DSEJ bude hradit veškerou lokální dopravu po dobu trvání festivalu.


2. Ubytování
DSEJ bude hradit nezbytné ubytování (v dvojlůžkových nebo trojlůžkových pokojích) pro celou skupinu maximálně však pro 25 lidí z každé skupiny. (po celou dobu trvání festivalu 3-12. 7. - 9 nocí celkem)


3. Strava
Během festivalových 9 dní každý člen tanečního souboru dostane od DSEJ 200MOP(okolo 25USD) příspěvek na stravu(první a poslední den se počítají jako jeden).


4. Pojištění
Žádáme všechny taneční soubory aby všem svým členům zařídili cestovní i zdravotní pojištění v době pobytu v Macao. DSEJ ponese zodpovědnost pouze za akce přímo dohlížené Education and Youth Affairs Bureau


5. Prohlídka města
DSEJ připravilo pro všechny soubory bezplatnou prohlídku městem.


Vystoupení

1. Tance
Od každého souboru jsou požadovány 3 tance zahrnující:
- Tanec vhodný pro presentaci v místnosti, který zabere cca 8-10minut.
- Tanec, který by se mohl předvádět venku v noci(večer) taktéž na 8-10minut
A tanec, který se dá předvést na venkovní přehlídce přes den, ne delší než 3 minuty

2. Průvod
DSEJ naplánovala krojový průvod, ve kterém by každá skupina měla jít ve svém národním kroji.
3. Umělecké dílny, kurzy
Na festivalu budou probíhat inspirativní "dílny" ve kterých se budou soubory navzájem učit. Žádáme skupiny které by si rády připravili "dílnu" ať si připraví program na 1,5 -2hodiny pro všechny účastníky.


4. Pravidla
Účastníci by měli:
- dodržovat program vystoupení, přídavky nebo naopak úbytky v programu nejsou vhodné
- dorazit jednu hodinu před představením a být včas na všech zkouškách připravovaných DSEJ
- účastnit se zkoušek organisovaných DSEJ a poslouchat pokyny organisátorů
- být včas na všech programech - chodit pozdě nebo odcházet dříve není vhodné
- vyhnout se politické či náboženské činnosti během festivalu
- spolupracovat s DSEJ při organizaci Festivalu

Práva DSEJ
- pořizovat filmový či fotografický záznam a použít jej v příslušných materiálech
- ponechat si veškeré příjmy z prodeje vstupenek, suvenýrů, pohlednic.....
- zrušit či nahradit jakýkoliv program jakéhokoli souboru


Dotazy a prosby:
http://www.dsej.gov.mo
idfestival@dsej.gov.mo
tel: (853) 39 72 622, (853) 39 72 623,
kontaktní osoba: Ms. HONG Wai Man, Ms. Vicky LEI Hoi Weng
fax: (853) 28 96 01 15
Avenida de D. Joao IV, n.os 7-9, 1° andar Macau

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

Zveřejněno 22.11.2007 v 23:59 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA