HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Programové prohlášení

(text aktualizovaného Programového prohlášení FoS přijatého valnou hromadou dne 24. 11. 1996 v Olomouci).
Lidová kultura a především její folklorní projevy jsou nedílnou součástí kultury národní. Nejvýznamnějšími nositeli a interprety folklorních projevů v naší společnosti jsou folklorní soubory a skupiny dětí, mládeže i dospělých. Jejich cílem je nejen dále udržovat, pěstovat a rozvíjet projevy lidové kultury a tradice, ale touto svou činností také přispívat k zachování naší národní identity v nově se formujících evropských i celosvětových mezinárodních vztazích.
Folklorní taneční a hudební soubory svou činností usilují zachovat naše bohaté kulturní a především folklorní dědictví pro další generace a v tomto duchu napomoci při výchově především našich dětí a mládeže.
K naplnění těchto cílů založily folklorní soubory oborovou a zájmovou občanskou organizaci - FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, které svým členským souborům pomáhá při jejich výchovné, osvětové, tvůrčí, umělecké, propagační a reprezentační činnosti.
Folklorní sdružení ČR k naplňování těchto cílu bude:
 1. Sdružovat kolektivy a jednotlivce účastnící se na prezentaci tanečního a hudebního folkloru a spolupracovat s občanskými sdruženími, které sdružují obce, kolektivy a jednotlivce v regionech pěstující lidové zvyky, obyčeje, lidovou slovesnost apod. a další zájemce podporující tuto činnost.
 2. Přispívat k vytváření vhodných podmínek pro činnost svých členských kolektivů a jednotlivců. Podporovat takové formy zájmové činnosti, nenáročné na finanční podmínky a směřující k podstatě dalšího pěstování, udržování a rozvíjení folkloru a lidové kultury. Hájit zájmy svých členů vůči státním a zastupitelským orgánům a organizacím na všech stupních.
 3. Pečovat o prezentaci a pěstování místních a regionálních tradic našeho národa i národností žijících na území naší republiky.
 4. Úzce spolupracovat s ministerstvy, příslušnými odbornými státními institucemi, nevládními organizacemi a kulturními, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se podobnou problematikou v České republice i v zahraničí. Ve spolupráci s nimi poskytovat informace, rady a odborné, poradenské a konzultační služby pro své členy.
 5. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi festivaly, přehlídky, soutěže, besedy, výstavy, odborná sympozia, vzdělávací kurzy, pobyty a stáže, burzy apod. a vykonávat další činnost pro rozvoj Folklorního sdružení ČR, regionálních sdružení, členských souborů nebo členů - jednotlivců a jejího poslání. Vytvořit vlastní poradní lektorský sbor.
 6. Formou časopisu Folklorního sdružení ČR vydávat aktuální informace týkající se programové a zájmové oblasti činnosti Folklorního sdružení ČR, regionálních sdružení, členských souborů i celého folklorního hnutí. Vydávat metodické materiály (písňové a taneční sbírky), informační a propagační tisky z okruhu naší činnosti.
 7. Starat se o zvýšení propagace vlastní činnosti, činnosti regionálních folklorních sdružení, souborů a folklorního hnutí všestrannou podporou jejich uvádění v mediálních prostředcích (tisk, rozhlas, televize) formou přímé spolupráce na jejich přípravě, výrobě i financování.
 8. Podporovat odbornou, metodickou, materiální i finanční pomocí pořádání folklorních festivalů s mezinárodní účastí a regionálních lidových folklorních slavností.
 9. Dohlížet na ochranu autorských práv.
 10. Rozvíjet vlastní zahraniční aktivitu směrovanou k propagaci naší činnosti, činnosti regionálních folklorních sdružení, členských souborů a folklorního hnutí v ČR v zahraničí samostatně nebo prostřednictvím ministerstva zahraničí ČR. Aktivně rozvíjet činnost v českých sekcích mezinárodních nevládních organizací CIOFF, IOV a IGF. Podporovat a rozvíjet kontakty našich folklorních festivalů se zahraničními.
 11. Pro naplnění uvedených cílů intenzivně hledat přiměřené finanční zdroje a podporu nejen u státu, ale též v podnikatelské sféře.
Aktuální požadavky Sdružení pro rozvoj naší činnosti
Vytvářet předpoklady pro tvůrčí diskusi o pozitivních aspektech naší činnosti a pro nekontroverzní předkládání našich návrhů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Senátu ČR, vládě ČR, ministerstvu kultury ČR a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR s cílem řešit otázky vztahu státu k zachování, udržování a rozvíjení národních tradic a základních hodnot národní kultury s odkazem na text Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, který byl přijatý generální konferencí UNESCO v Paříži v roce 1989.
Úkoly:
 1. Vytvořit a projednat s ministerstvem financí ekonomické a materiální předpoklady pro existenci a výchovnou i uměleckou činnost folklorních souborů a skupin s ohledem na potřebu uchovávání a další rozvíjení národních kulturních tradic.
 2. Projednat právní normy podporující existenci a tvůrčí činnost folklorních souborů a skupin především v oblasti:
 • autorských práv tvůrčích pracovníků,
 • odměňování vedoucích pracovníků souborů a skupin
 • podmínek státní reprezentace státu v zahraničí
 • definování naší činnosti jako prospěšné , vítané a důležité.
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA