HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Národopisná revue

Je časopis, který od roku 1990 vydává čtvrtletně Ústav lidové kultury ve Strážnici. Navázal na původní periodikum Národopisné aktuality, které vycházelo v letech 1964 - 1990 a přispívalo k řešení otázek souvisejících nejen s tradicemi lidové kultury, ale také s uměleckou tvořivostí čerpající z folkloru. Jeho celkový ráz byl dán především rubrikami, z nichž některé byly stálé (Studie, Jubilea, Nekrology, Konference, Recenze, Výstavy, atd.), jiné se proměňovaly.
Dnešní podoba Národopisné revue má se svým předchůdcem mnoho společného. Především zůstaly zachovány pravidelné rubriky. V úvodních studiích každého čísla se řeší problematika tradiční lidové kultury a folklorismu. Časopis se zaměřením na širší okruh zájemců přibližuje praktickým potřebám folklorního hnutí. Pozornost je rovněž věnována proměnám tradice. Velký prostor dává toto periodikum recenzím publikací, zprávám z konferencí a seminářů, zpravodajství z folklorních festivalů a akcí folklorního hnutí, recenzím audiovizuálních nosičů, výstav apod. Rubrika s názvem Společenská kronika přináší blahopřání jubilujícím představitelům etnografického studia i nositelům lidových tradic. Své místo mají v časopise kritické a polemické stati. Do některých čísel se také zařazuje tematická fotopříloha, jako samostatná příloha vycházejí bibliografické soupisy prací význačných českých národopisců např. A. Václavíka, R. Jeřábka, Z. Jelínkové, J. Gelnara, O. Sirovátky, V. Frolce, J. Jančáře, J. Jecha, J. Tomše, M. Ludvíkové ad. Národopisná revue se tak snaží být populárně-vědeckým časopisem zaměřeným na studium soudobého folklorismu a na rozvoj soudobých folklorních aktivit.
Časopis Národopisná revue 3-4, 2000 se zabývá dvěma tematickými okruhy - problematikou etnologického výzkumu města a formováním tří etnografických regionů na Moravě.
Alexandra Bitušíková podává ve své studii souhrnný pohled na problematiku urbánní antropologie (Urbánna antropológia: áno či nie? Teoretické problémy vývinu urbánnej antropológie). Zdeněk Uherek prezentuje na příkladu nově budovaného Postupimského náměstí v Berlíně konkrétní studia urbánní historie (Symbolické významy v městském prostředí - Berlín). Karel Altman se věnuje tematice mezilidských a meziskupinových vztahů ve velkoměstě (K významu způsobů sdružování obyvatel Brna), stejnému prostředí věnuje svou pozornost také Pavla Stöhrová (Dům U sedmi švábů v Brně. Předběžná zpráva k výzkumu bydlení ve velkoměstě). Peter Michalovič se zabývá lidovými hudebními tradicemi v malém městě (Mestské prostredie - miesto útlumu, a(le aj) revitalizácie ľudovej hudby).
Richard Jeřábek představuje ve své studii nástin historického formování tří moravských etnografických oblastí (Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století. Pojmoslovná sonda), konkrétním etnografickým materiálem z oblasti Kopanic přispívá svou statí o lidové magii Dagmar Pintířová (Žitkovské bohyně).
Fotografická příloha je věnována brněnskému fotografovi Janu Beranovi (nar. 1913). Rubrika Proměny tradice se zabývá znovuobjevovanou rukodělnou technikou - drátenictvím a příspěvkem o kulturně-historických aktivitách současné vesnice. Společenská kronika připomíná životní jubilea slovesné folkloristky Marty Šrámkové (nar. 1935), taneční folkloristky Barbory Čumpelíkové (nar. 1930), etnografa Zdeňka Mišurce (nar. 1925), zpěváka lidových písní Luboše Holého (nar. 1930) a etnomuzikoložky Olgy Hrabalové (nar. 1930). Další pravidelné rubriky se věnují zprávám z odborných konferencí, výstav, festivalů, koncertů a recenzím nových knih a CD.
Použitá literatura: Jan Krist: Národopisná revue. In: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice 1997, s. 223 - 224; Jan Krist: Národopisné aktuality. In: c.d., s. 224.

Jan Blahůšek

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.03.2001

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA