HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR

O činnosti od VI. Valné hromady v Praze a dalších úkolech sdružení (podklady pro vystoupení předsedy na VII. Valné hromadě FoS ČR ve Vyškově v roce 2002)
Vážení delegáti, vážení hosté, dámy a pánové,
scházíme se v souladu se stanovami našeho sdružení opět po dvou letech, abychom pohovořili o tom, jak se nám v uplynulém období vedlo, co se nám podařilo a co se nám naopak dařilo méně, jak bylo naplněno usnesení minulé valné hromady a co pro jeho realizaci udělal výbor, revizní komise a naši další členové. Dovolte mi, abych na základě rozhodnutí výboru přednesl stručné zhodnocení dosažených výsledků a nastínil směry, kterými by se podle našeho názoru mohlo a mělo Folklorní sdružení ČR ubírat v dalším období.
Naše jednání se schází poprvé v novém tisíciletí, na jehož prahu si zákonitě klademe spoustu otázek. Zajímá nás jakým směrem a s jakými výsledky se bude rozvíjet celá naše společnost, jaké bude místo našeho státu, národů a národností, které v něm žijí ve společenství jiných států a národů Evropy a celého světa, jak bude naše společnost ekonomicky prosperovat, jaká bude životní úroveň našich občanů a jak se budou rozvíjet podmínky jejich života. Klademe si otázky o budoucím životě našich dětí, možnostech jejich vzdělávání, kulturního a sportovního života, ale i jejich budoucího ekonomického uplatnění ve společnosti. Zajímá nás, jak se bude vyvíjet naše kultura a zejména tradiční lidová kultura v období sílících tendencí ke globalizaci kulturního života. Scházíme se v roce, kdy se uskutečnily parlamentní i komunální volby, kdy do života společnosti nově vstoupily krajské orgány a naopak končí existence okresů. V roce sílících příprav na vstup ČR do Evropské unie a dalších zásadních změn v politickém a ekonomickém uspořádání budoucí Evropy. Scházíme se v neposlední řadě bohužel také v roce, kdy naši republiku a některé její občany postihly katastrofální povodně.
Všechny tyto skutečnosti mají vliv na náš život. Nejsme v životě naší společnosti tak významným činitelem, který by podstatně ovlivňoval vývoj těchto událostí a procesů. Nejsme však a ani nechceme být jejich pouhým divákem. Folklorní sdružení ČR za dvanáct let své existence prokázalo a prokazuje, že je aktivním činitelem v životě naší společnosti, který ovlivňuje ve spolupráci se svými partnery a příznivci její společenský a kulturní život, volný čas dětí a mládeže, formování občanské společnosti. Našim členům a dalším spoluobčanům pomáháme vytvářet podmínky pro realizaci jejich zájmů, pomáháme hledat a nacházet smysl a krásu života. A to určitě není málo.
Přes všechnu úctu k drobné každodenní práci a významným a zajímavým tvůrčím a pracovním úspěchům velké řady z vás by se nám tyto cíle jen těžko dařilo realizovat bez podpory a spolupráce celé řady našich partnerů a příznivců.
Výbor v uplynulém období usilovat o posílení komunikace a spolupráce se senátory a poslanci Parlamentu ČR, čelními představiteli obou komor Parlamentu, výbory a komisemi, s představiteli Úřadu vlády ČR a ministerstev s důrazem na MŠMT, MK, MZV, MO a MMR. Téměř na žádné naší významnější akci nechybí někdo z čelních představitelů politického života v regionálním i celostátním měřítku, ať už jako osobnost, přebírající záštitu nad touto akcí nebo jako host, jehož přítomnost pomáhá zvyšovat její společenskou úroveň, prestiž, pomoc místních orgánů i sponzorů. Často takováto osobnost pomáhá také získat prostředky na dohodnutou akci a cítí se být spoluodpovědná za její výsledek.
Je možné konstatovat, že jsme porozumění a příznivou odezvu nacházeli u námi oslovených představitelů všech výše uvedených institucí. Vážíme si pozornosti, kterou nám pravidelně věnují čelní představitelé Senátu Parlamentu ČR. Díky ní bylo možné 16. října t.r. uskutečnit již pošesté poradu ředitelů folklorních slavností a festivalů v sále Valdštejnského paláce, tentokrát opět jako schůzi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Řada senátorů nám často pomáhá v přípravě významných akcí a festivalů a osobně se jich účastní. V plynulém období nám v naší činnosti hodně pomáhali zejména senátoři Ivan Havlíček, František Mezihorák, předseda výboru, Josef Kaňa, místopředseda výboru, Adolf Jílek, Petr Pithart, předseda Senátu, Jan Ruml, Zdeněk Vojíř, místopředsedové Senátu a řada dalších. Obdobně z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR patří naše poděkování poslancům a poslankyním Petru Marešovi, předsedovi výboru a v současné době místopředsedovi vlády ČR, Stanislavu Grossovi, emeritnímu místopředsedovi sněmovny a ministrovi vnitra, Zdeňku Škromachovi emeritnímu předsedovi výboru PS a ministru práce a sociálních věcí, Miroslavě Němcové místopředsedkyni PS,Petru Nečasovi emeritnímu předsedovi výboru PS P ČR Liboru Ambroskovi poslanci a ministru životního prostředí, Jaromíru Taliřovi a mnoha dalším... Jsme velmi rádi, že do Poslanecké sněmovny Parlamentu byli nově zvoleni také někteří poslanci, se kterými naše sdružení již dlouhodobě spolupracuje - Jiří Hanuš, starosta festivalového města Červený Kostelec, Petr Krill, starosta dalšího festivalového města Šumperka, Anna Čurdová, místopředsedkyně výboru PS PČR. Je nám velkou ctí, že mezi naše příznivce patří také úřadující předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Tito všichni a řada dalších naše sdružení dobře znají, pomáhají mu v jeho činnosti a věříme, že tomu tak bude i nadále.
Za klíčovou pro činnost našeho sdružení považujeme spolupráci a pomoc ze strany MŠMT ČR. Není žádným tajemstvím, že jako organizace dětí a mládeže získáváme od tohoto ministerstva každoročně rozhodující objem finančních prostředků na provoz a činnost našeho sdružení. Jako počtem členů třetí největší organizace dětí a mládeže nacházíme u rozhodujících funkcionářů ministerstva plné pochopení pro naše problémy i všestrannou pomoc při jejich řešení. Vážíme si této přízně a současně plně respektujeme naše závazky ve vztahu k ministerstvu i aktuální požadavky na naši činnost. Dovolte mi z tohoto místa upřímně poděkovat za pomoc emeritnímu ministru školství Eduardu Zemanovi a jeho bývalému náměstku Ladislavu Malému a zejména řediteli odboru pro mládež Jindřichu Fričovi. Věříme, že pomoc ministerstva našemu sdružení bude dále pokračovat také při výkonu funkce paní ministryně Petry Buzkové a jejích nových náměstků.
Jsme velmi rádi, že můžeme konstatovat výrazné zlepšení komunikace a spolupráce s MK ČR a zejména jeho odborem regionální a národnostní kultury. Bez pomoci tohoto ministerstva a některých jím zřizovaných institucí bychom dnes nebyli schopni řešit řadu problémů na potřebné úrovni. Spolupráci s ministerstvem kultury ČR považujeme i nadále za jednu z rozhodujících cest k dalšímu vývoji našeho sdružení a jeho aktivit. Dovolte mi poděkovat za tuto spolupráci panu ministru Pavlu Dostálovi, jeho prvnímu náměstku Zdeňku Novákovi a ředitelce ORNK paní Zuzaně Malcové. Věříme, že budeme i nadále nacházet společná řešení našich záměrů v rozvoji folkloru a tradiční lidové kultury.
Naše poděkování patří také Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Ve spolupráci s jeho orgány se nám postupně daří lépe řešit některé otázky zahraniční spolupráce a propagaci tradiční lidové kultury ve světě. V uplynulém období se nám podařilo zkvalitnit spolupráci také s Českými centry v různých zemích Evropy. Poznatky z této spolupráce ukazují i další možnosti jejího rozvoje a v tomto smyslu jednáme s vedením Správy Českých center o možnostech perspektivního plánování společných akcí a kvalitnější koordinaci našich aktivit. Významná je pro nás také skutečnost, že s pomocí MZV ČR se přehled folklorních akcí v ČR každoročně dostává cestou našich zastupitelských úřadů do celého světa. S přípravou na přijetí do Evropské unie nabývá stále většího významu také spolupráce s MMR ČR. Řada našich festivalů již využívá k získávání financí fondů malých projektů CBC Phare. Považujeme za důležité naučit se s těmito fondy a regionálními rozvojovými agenturami pravidelně a efektivně spolupracovat a jsme rádi, že nám ministerstvo na této cestě podává pomocnou ruku. Budeme rádi, když budeme i nadále nacházet na tomto ministerstvu ochotu pomoci v činnosti našeho sdružení také v místech a v regionech. Poděkování za spolupráci patří panu emeritnímu ministru Petru Lachnitovi a jeho prvnímu náměstkovi Jiřímu Durčokovi.
Naše dnešní jednání v tomto sále a v této budově potvrzuje význam naší spolupráce s Ministerstvem obrany ČR, Armádou ČR a jejím Centrem kultury. Děkujeme ministru obrany panu Jaroslavu Tvrdíkovi, náměstkyni ministra Jaroslavě Přibylové a řediteli Centra kultury panu plk. Jiřímu Majkusovi za všestrannou podporu naší činnosti. Dovolte mi alespoň vyjmenovat některé z aktivit, na kterých má armáda výrazný podíl: činnost VUS Ondráš a jeho všestranné zapojení do života našeho sdružení, podmínky pro činnost Armádní folklorní asociace a folklorních souborů v některých vojenských zařízeních, festival "Rožnovská valaška", pomoc při Národním krojovém plese, při koncertu Slávik-Zpěváček 2001 v Bratislavě, Zpěváček - Slávik v Praze a na řadě dalších akcí. Ve vojenském zařízení se letos již potřetí uskutečnila jarní porada s řediteli festivalů a tato zařízení se často stávají také místem našich výročních setkání. Budeme velmi rádi, když tato podpora MO ČR a armády, která má základ v uzavřené smlouvě o spolupráci, bude i nadále pokračovat.
Po řadu let byly naším blízkým partnerem a spolupracovníkem okresní úřady a jejich referáty kultury. V řadě okresů se nám podařilo vytvořit s jejich pracovníky velmi blízké pracovní vztahy a bez jejich pomoci by naše sdružení nemohlo realizovat některé záměry na té úrovni, jak se nakonec podařily. Dovolte mi proto poděkovat všem našim přátelům a příznivcům na okresních úřadech a vyjádřit přesvědčení, že ať už budou přecházet na jakákoliv místa ve státní správě nebo jinde, zůstanou našimi dobře informovanými příznivci a zastánci.
Novými správními celky, se kterými naše sdružení dále spolupracuje, se staly kraje. Folklorní sdružení ČR se snažilo od počátku vzniku krajů navázat s nimi kontakt a spolupráci. Uskutečnili jsme jednání se všemi krajskými hejtmany za účasti předsedů regionálních folklorních sdružení, která do příslušných krajů spadají. Všude jsme se setkali s ochotou naslouchat našim názorům, návrhům a oprávněným požadavkům. V druhém roce spolupráce máme zatím různé poznatky, které jsou závislé na místě a ohlasech folklorního dění v jednotlivých regionech, na osobních přístupech některých funkcionářů a pracovníků a samozřejmě také na aktivitě naší a předsedů jednotlivých regionálních sdružení. Je třeba si uvědomit, že tvorba krajských struktur zatím ještě prochází určitým vývojem a nelze o nich soudit jako o hotové instituci. Právě proto si myslíme, že je v tomto období nesmírně důležitá naše vlastní aktivita, naše snaha o získávání určitých konkrétních lidí pro určité konkrétní věci. Tady už ale nastupuje ta každodenní drobná mravenčí práce, bez které se nic nepohne a která závisí především na aktivitě lidí v regionech. Domníváme se, že je možné, aby v každém kraji byl alespoň jeden profesionální pracovník, zabývající se tradiční lidovou kulturou. Že by to měl být funkcionář regionálního folklorního sdružení. Zatím vypadá situace příznivě v Jihomoravském kraji, za to patří poděkování hlavně panu Milanu Zelinkovi a jeho týmu. Budeme usilovat o postupnou profesionalizaci také v dalších regionech.
Řada společných zájmů, rysů a problémů, tvoří základ naší spolupráce s mnoha dalšími orgány a organizacemi. Z kulturních organizací a institucí mezi nejbližší z nich samozřejmě patří Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Ústav lidové kultury Strážnice a IPOS Praha. Z organizací dětí a mládeže zejména ČRDM a NICEM, ale i IDM jako pracoviště MŠMT. Vážíme si podpory a spolupráce také s dalšími, pro nás neméně významnými partnery: národopisným oddělením NM v Praze, Maticí Slezskou, Sdružením lidových řemeslníků a výrobců, Sdružením hasičů ČMS, se kterým jsme uzavřeli novou smlouvu o spolupráci, Sdružením historických sídel ČMS, Spolkem pro obnovu venkova, Obcí Slováků v ČR, některými tělovýchovnými organizacemi (Sokol, Klub českých turistů), Asociací kuchařů a cukrářů ČR a mnoha dalšími. Všem bych chtěl poděkovat za spolupráci v uplynulém období a vyjádřit přesvědčení, že budeme nacházet a realizovat stále více společných zájmů a akcí.
Již jsem vzpomínal podstatného zlepšení spolupráce s MK ČR. Toto zlepšení se netýká jen přímo ministerstva, ale i jím přímo řízených státních institucí. Z důvodů společných zájmů již dříve existovala společná koordinační rada pro folklor, ve které působili zástupci ÚLK, IPOS - Artama a FoS ČR. V posledním období se činnost této rady začíná vyvíjet pro nás velice zajímavými směry. Především začínáme nacházet více společných zájmů a problémů a více snahy a ochoty je společně řešit. Souvisí to zřejmě i s nástupem nového ředitele IPOS pana Františka Zborníka, který se stal impulsem pro zkvalitnění spolupráce, ale i tím, že nazrálá situace pro řešení některých věcí. S oběma uvedenými organizacemi máme řadu společných záležitostí: školu lidových tradic, přehlídky dětských folklorních souborů, nově vznikající přehlídky choreografií, naše zájmy se scházejí v oblasti péče o folklorní soubory, pomoci festivalům a dalších. Ne vždy nacházíme hned na poprvé společný názor na řešení situace a naše zájmy ani nemohou být ve všech případech totožné. Důležitá je však evidentní snaha o hledání společných řešení a východisek.
Naším novým partnerem se v letošním roce stalo Sdružení Tradice ČR. Vzniklo původně na bázi Asociace malých a středních podnikatelů a vedle tradiční lidové kultury má poněkud širší záběr: zabývá se mj. také tradicemi ve sportu, v lidové stravě, řemeslech a v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Postupně získává zajímavé členské zázemí (např. Česká spořitelna, Česká pojišťovna, T-Mobile). FoS ČR je členem Sdružení Tradice a naopak toto sdružení je naším členem, příspěvky si vzájemně neplatíme. Členem prezidia, který má na starost kulturu, je náš 1. místopředseda Ladislav Michálek. Se sdružením jsme spolupracovali v letošním roce na tradiční lidové zabíjačce v Rožnově pod Radhoštěm (21.3). Sdružení Tradice letos přímo podpořilo 6 našich členských festivalů, bylo spolupořadatelem některých našich majoritních akcí a uvažuje se o rozšíření této podpory. Přínos této spolupráce by měli v příštím roce pocítit i naši jednotliví členové, pro které bychom měli získat karty k nákupu některých druhů zboží se slevou.
Velmi dobře se v uplynulých dvou letech rozvíjela spolupráce s Českým rozhlasem. Český rozhlas se stal mediálním partnerem všech členských lidových slavností a festivalů. Ředitelé regionálních studií i jednotliví redaktoři se v daleko větší míře objevovali na festivalech i jiných akcích. Spolupracovali s námi při ozvučování festivalů nebo je dokonce přímo natáčeli. V některých studiích se rozšířila vysílací plocha pro folklor (zejména Plzeň, České Budějovice, Brno), vznikla řada nových pořadů. Český rozhlas byl v tomto roce partnerem také všech našich majoritních akcí. V současné době se připravuje ve spolupráci s rozhlasem vydání CD se záznamem z koncertu Zpěváček - Slávik 21.9. v Kongresovém centru v Praze, na kterém se bude výrazně finančně spolupodílet také MK ČR. Dovolte mi poděkovat za tuto spolupráci Českému rozhlasu i jeho generálnímu řediteli panu Václavu Kasíkovi. Stejné poděkování ale patří také Rádiu Proglas a paní Heleně Bízové, kteří pro propagaci lidové hudby dělají rovněž velmi mnoho. Bohužel nemůžeme stejně nadšeně hovořit o spolupráci s Českou televizí ani jinými televizními společnostmi. Přes veškeré snahy a jednání se zatím nepodařilo v jednáních s těmito médii dosáhnout podstatných výsledků.
Komunikaci a spolupráci se všemi uvedenými partnery a příznivci považujeme i nadále za jeden z klíčových úkolů v činnosti naší organizace. I když při současném rozsahu a našich omezených kapacitách není tato práce jednoduchá, je jistě potřebná a bude třeba jí v budoucnu věnovat prvořadou pozornost.
Naše sdružení udělalo na poli šíření tradiční lidové kultury v uplynulých dvou letech spoustu užitečné práce. Základem činnosti našich členských souborů je každoročně naplňování jejich základního poslání - seznamování svých členů a široké veřejnosti s tradiční lidovou kulturou jako součástí národního kulturního dědictví a rozvíjení jejích významných součástí, lidového tance, hudby a zpěvu v současných podmínkách. V širším kontextu jsou součástmi činnosti souborů..
Ve spolupráci s místními správními a zastupitelskými orgány, školami a kulturními zařízeními členské soubory každoročně pokračují v pořádání výchovných a propagačních koncertů pro ostatní děti a mládež, pro rodiče a svoje blízké i pro veřejnost. Koncerty, které se uskutečňují zpravidla 2x - 3x ročně, jsou nejčastěji spojovány s jarními a vánočními zvyky a obyčeji, ale také s místními výročními akcemi, lidovými slavnostmi a mezinárodními folklorními festivaly. Vedle formování vztahu občanů k národnímu kulturnímu dědictví tyto akce pomáhají získávat další aktivní zájemce o její rozvíjení.
V národopisných regionech, kde je tradiční lidová kultura vnímána jako neoddělitelná součást života měst a obcí, patří k příležitostem pro vystoupení souborů také další výroční zvyky od tříkrálových a masopustních obchůzek obcí přes vynášení smrtky jako symbolu odcházející zimy, stavění a kácení máje, slavnosti sklizně úrody až po adventní zvyky a obyčeje. Stále větší oblibě se těší tradiční krojované bály a další akce, při kterých mají občané příležitost k setkávání se s lidovou kulturou. Folklorní soubory ve svých obcích většinou jednoznačně pozitivně působí při formování občanské společnosti. Plně se zapojují do kulturního a společenského života obce, pomáhají formovat vztah občanů ke svému rodišti nebo bydlišti i k celému regionu.
Jsme si plně vědomi skutečnosti, že by nebylo lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů, stejně jako řady dalších akcí, kdyby nebylo každodenní obětavé práce mnoha a mnoha dobrovolných nadšenců, především vedoucích souborů, choreografů, vedoucích lidových muzik, učitelů, maminek, babiček a celé řady dalších. Víme dobře, že výsledky práce souborů nám nerostou samy od sebe jako luční kvítí. Představují desítky a stovky hodin práce těch, kteří často nejsou v popředí pozornosti sdělovacích prostředků a jejich práce je často opomíjena. Dovolte mi, abych jim jménem nás všech z celého srdce poděkoval a popřál jim hodně zdaru. Úkolem nového výboru bude i nadále jim podle svých možností v této práci pomáhat, odvalovat jim z cesty aspoň ty největší kameny a tlačit do kopce, když bude třeba.
V uplynulých dvou letech se nám podařilo dosáhnout částečného zlepšení v organizaci našich majoritních akcí - akcí, kde FoS ČR figuruje jako jejich hlavní pořadatel. U většiny z nich se zlepšila úroveň jejich přípravy, propagace a zejména spolupráce s dalšími partnery, což přineslo výraznější ekonomický efekt a snížení objemu prostředků, které sdružení musí do těchto akcí vkládat.
Podle názoru výboru došlo k takovémuto zlepšení u Národního krojového plesu FoS ČR, pořádaného již pravidelně ve Žďáru nad Sázavou. Ples si získal v místě konání takovou oblibu, že dnes už není problém naplnit poměrně prostorný Dům kultury ve Žďáru nad Sázavou, naopak narůstá počet zájemců, na které se už vstupenky nedostanou. Podstatně se zvýšila také jeho společenská úroveň. Vedle významných ústavních a regionálních činitelů se ho zúčastňují desítky dalších významných hostů, představitelů našich tradičních partnerů i našich přátel ze zahraničí. Poděkování za tyto výsledky patří zejména Františku Synkovi jako řediteli plesu, Dagmar Zvěřinové (místostarostka města),Vlastimilu Fabišíkovi, Jiřímu Pokornému, Evě Pejchalové a místním horáckým souborům, ředitelům festivalů, regionálním folklorním sdružením, pracovníkům sekretariátu a představitelům Města Žďár nad Sázavou. Jsme si vědomi, že v organizaci plesu máme ještě výrazné rezervy. Národní krojový ples by si zasloužil, aby se dostal do vysílání televize a na stránky významných celostátních časopisů.
Nejvýraznější krok vpřed udělala za uplynulé dva roky celostátní přehlídka "Zpěváčků" ve Velkých Losinách. Kvalitativní změny souvisí především s jedním z patronů této akce - Mistrem Petrem Dvorským. Široký věhlas této mezinárodně uznávané osobnosti i jeho osobní kouzlo a vřelý vztah k dětem podstatně ovlivnily i přízeň obce, místních a regionálních sponzorů. Účast pana Dvorského je pro všechny účastníky svátkem a posouvá tuto akci do úplně jiné roviny. Toho jsme si plně vědomi a proto jsme termín konání příštího ročníku "Zpěváčků" částečně přizpůsobili jeho časovému programu.
Jméno Petra Dvorského, ale také pana Františka Duška, generálního ředitele Kongresového centra Praha a hlavního sponzora Dětské Strážnice, stojí také za zatím snad nejvýznamnější akcí v propagaci činnosti našeho sdružení a dětského folkloru, letošními zářijovými koncerty Zpěváčků a Sláviků v Kongresovém centru v Praze. Když jsme před devíti lety s manželi Drtilovými připravovali první přehlídku zpěváčků, ani ve snu nás nenapadlo, že tyto děti si jednou zazpívají v jednom z největších sálů Evropy na jednom jevišti s takovými pěveckými hvězdami, jakými jsou Peter Dvorský a Eva Urbanová, za doprovodu Orchestru FOK a orchestrů lidových nástrojů VUS Ondráš a OLUN Slovenského rozhlasu. Jak jsem již zmínil, budeme mít již brzy příležitost připomenout si tyto pro nás velmi slavnostní okamžiky CéDéčkem, vydávaným ve spolupráci s MK ČR a Českým rozhlasem, dalším významným a nepostradatelným partnerem této krásné akce. Rovněž vyjdou i dvě multimediální CD vydané ve spolupráci se Sdružením Tradice ČR. Velké poděkování za oba koncerty patří Františku Duškovi, Františku Rounovi a celému realizačnímu týmu.
Přes některé vážné problémy při loňském ročníku můžeme konstatovat výrazný kvalitativní posun také u našeho Mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů v Luhačovicích. I tam se podařilo vtáhnout do hry celou řadu zajímavých partnerů. V posledních letech se výrazně změnil přístup města, jehož tajemník je ředitelem festivalu a které dnes přispívá na jeho uskutečnění výraznou částkou. Z řady zajímavých sponzorů bych zmínil alespoň firmu Baťa ČR, kterou nebylo lehké získat ke spolupráci. O to víc si její přízně vážíme a doufáme, že bude dále pokračovat. Oba poslední ročníky festivalu měly velmi vysokou společenskou i uměleckou úroveň, sedm kvalitních zahraničních souborů a dvě desítky souborů domácích. Trvalou součástí byly v těchto letech též výchovné koncerty a představení předního dětského souboru nebo našich zpěváčků zahraničním účastníkům. Díky podpoře místních firem a organizací mají dnes soubory takové ubytovací podmínky, jako na málokteré jiné akci. Nedávno jsme měli příležitost poděkovat všem našim partnerům, ale i přímým organizátorům této akce v čele s čestnou prezidentkou festivalu paní Věrou Haluzovou a znovu jim děkuji také dnes. Již desítiletá práce s dětským folklorem byla oceněna také přijetím festivalu za člena České národní sekce CIOFF.
Na standardní úrovni se uskutečnily obě zemské přehlídky dětských folklorních souborů - v roce 2001 v Kroměříži a letos na Mělníku. Obě přehlídky měly velmi dobrou úroveň jak uměleckou tak i společenskou a dá se říci, že i při těchto akcích se podařilo některé věci zlepšit, včetně podílu sponzorů na jejich finančním krytí. Škoda, že v obou případech nás nepřízeň počasí zahnala do sálů. Znovu jsme ve spolupráci s ULK ve Strážnici, IPOS-Artama Praha a v souladu s usnesením naší minulé valné hromady otevřeli otázku možnosti uspořádání zemské přehlídky moravských a slezských souborů společně s přehlídkou národní. Tato otázka byla dvakrát řešena na jednání společné koordinační rady. Ani tentokrát jsme však nenašli možnost řešení. Ani IPOS ani FoS nechce podstatným způsobem snížit počet zúčastněných souborů. To znamená, že akce by se zúčastnilo řádově 30 souborů a dohromady 1000 dětí. Toto množství by se snad vešlo do sálu v Jihlavě a bylo by možné je tam ubytovat a stravovat. Pro FoS by to však na ubytování a stravování (musela by to být dvoudenní akce) a na dopravě znamenalo cenový nárůst řádově o Kč 300.000,-, které bohužel nemáme kde vzít. I kdyby se tyto peníze podařilo sehnat třeba i cestou spoluúčasti souborů, objevuje se další problém: proč na národní přehlídku nemohou také soubory z Čech? Nelze zkrátka zachovat to, co bylo, jenom to přesunout do jednoho místa a jednoho termínu. Proto jsme se na posledním jednání shodli, že se pokusíme hledat nové systémové řešení, které by vyhovovalo všem zainteresovaným, pokud takovéto řešení vůbec existuje. Budeme rádi, když zastánci společné akce, kteří tento problém pravidelně nastolují již několik let, nám takovéto možné řešení pomohou hledat.
Nejvýraznější pozornosti se v řadách návštěvníků a celé veřejnosti pravidelně těší lidové slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly. V roce 2001 se k členským festivalům připojily Dětská Strážnice a Frenštátské slavnosti. V roce 2002 dále Chodské slavnosti v Domažlicích, Setkání pražských lidových muzik a Hudecké dny J. Kobzíka v Břeclavi a Setkání cimbálových muzik Valašského království ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tím se zvýšil počet členských slavností a festivalů na celkem 44. Výsledky slavností a festivalů v loňském roce jsou shrnuty ve výroční zprávě FoS ČR za rok 2001. Jsme rádi, že také letos se festivaly uskutečnily velmi úspěšně. Je nám líto jediného "utopeného" festivalu v Písku a doufáme, že do příštího roku se ho opět podaří připravit v plné kráse. Oceňujeme úsilí pořadatelů ve Strakonicích, kterým se přes nepříznivé podmínky podařilo festival uskutečnit.
Folklorní slavnosti a festivaly na první pohled zdálky vypadají jako pověstná třešnička na dortu. Udělá se jedna akce do roka a je z toho sláva. Zasvěcení však vědí, jak je tomu opravdu. Kolik hodin práce je k jejich úspěchu třeba a kolik nervů při tom vyteče. Kolik sponzorů je třeba osobně navštívit a někdy i zjevně obtěžovat a přemlouvat. Jak by řekl Galileo Galilei " a přece se točí". Festivalů neubývá, ale naopak přibývá. I když nám komunikace se 44 slavnostmi a festivaly činí už nemalé problémy, chceme podpořit každou dobrou akci, která o spolupráci s naším sdružením požádá. Jsme rádi, že se do seznamu našich členských festivalů dostaly také některé ryze muzikantské akce. Na jednáních výboru i při některých dalších příležitostech již vícekrát zazněl požadavek více respektovat v naší činnosti lidové hudby, jejich zájmy a aktivity. Často kritizujeme, že lidoví muzikanti se až příliš věnují komerční činnosti na úkor souborové práce. Méně však mluvíme o tom, co pro ně děláme, klik jim dáváme příležitostí k jejich realizaci.
Folklorní slavnosti a festivaly nejsou jen bojem o slávu a o peníze, které je k jejich uskutečnění potřeba. Jsou jednou z významných příležitostí k prezentaci výsledků práce souborů. Když si vezmete roční program činnosti souborů, často se v něm objevuje v letních měsících účast na slavnostech a festivalech, ať už doma nebo v zahraničí. Festivaly jsou pro naše soubory kořením života, akcemi, na které se dlouhodobě těší a připravují. Jsou velmi výraznou motivací pro jejich činnost. Nejsou však pořádány jen pro naše členy. Folklorní slavnosti a festivaly každoročně navštíví kolem miliónu návštěvníků. Málokterý muzikál, málokteré divadelní představení, málokterý film a málokterá výstava v této zemi se může pochlubit takovou návštěvností, jako český, moravský a slezský folklor. Pořadatelé festivalů a folklorní sdružení jako celek v tomto dělají obrovský kus záslužné a potřebné práce pro náš národ. Ukazují, že jsou i jiné kulturní hodnoty, než telenovely a akční filmy. Ukazují velký kus pravdy o našem národě a jeho životě bez ohledu na počasí a momentální politické poměry.
V roce 2001 s rozpaky, v roce 2002 již s dobrým ohlasem proběhly při několika našich folklorních festivalech pořady projektu s názvem Dny tradiční kultury. Součástí projektu jsou nejen pořady folklorního zaměření, ale též zajímavé dílny (Primášikovia, výroba tradičních jídel, výuka tanců ad.), které významně doplňují programové skladby festivalů a dovedně a nevtíravě obohacují znalosti jejich návštěvníků. Především letošní ročník Dnů tradiční kultury prokázal, že při dobré a všestranně vstřícné přípravě může tento projekt získat velmi významnou pozici v kulturním kalendáři České i Slovenské republiky a možná také v zemích dalších (Polsko, Maďarsko, Rakousko). Jsme velmi rádi, že v poslední době na tento projekt reaguje velmi pozitivně osobně také ministr kultury Pavel Dostál, který nám přislíbil podporu v jeho dalším rozvoji.
V naší práci nabývá stále většího významu spolupráce s našimi zahraničními partnery. Naše sdružení je členem čtyř významných mezinárodních organizací, se kterými udržujeme standardní partnerské vztahy. Sdružení se podílí na činnosti České národní sekce CIOFF, jejímž hlavním garantem je ÚLK Strážnice. Částečně se omezila naše komunikace s IOV, která má centrum v Rakousku. Bylo to způsobeno jednak vážným onemocněním generálního sekretáře pana Veigla, ale také tím, že dříve organizovaná festivalová kolečka pro nás přestala být zajímavá a snažíme se o vlastní řešení pobytu souborů ze vzdálenějších zemí. K částečnému útlumu došlo také ve spolupráci s IGF. Po přerušení spolupráce s Viliamem Dekanem hledáme vhodnou osobnost, mluvící italsky a anglicky, která by přímé kontakty s IGF dále udržovala. Letošní Grand Prix IGF v Pulle a v Rovinji v Chorvatsku se zúčastnila členka výboru Michaela Benešová a nebyla příliš nadšená z organizace festivalu.i. To ale nic nemění na věci, že máme zájem se všemi těmito organizacemi i nadále spolupracovat, získávat informace o jejich činnosti a hledat možnosti řešení společných problémů.
Stále významnější postavení v našich zahraničních aktivitách zaujímají naopak dvoustranné vztahy s našimi partnery. Tradičně největší význam mají naše vztahy se Slovenskou republikou. Spolupráce s Folklorní unií na Slovensku, Národním osvětovým centrem v Bratislavě, přípravným výborem soutěže Slávik Slovenska, ale i s dalšími organizacemi, festivaly, osobnostmi a soubory je dnes již opravdu velmi široká a svědčí o tom, že máme řadu společných zájmů i problémů a také dostatek dobré vůle a ochoty tuto spolupráci dále prohlubovat a rozšiřovat. Stejně je tomu také ve spolupráci s našimi dalšími smluvními partnery v Polsku, Rakousku a Bavorsku. Zatímco spolupráce s Bavorskou krojovanou mládeží poněkud uvízla na jistých osobních problémech, které už jsou ale vyřešeny, velmi příznivě se rozvíjí naše přátelské vztahy s obdobnou organizací v Rakousku, Svazkem rakouských krojových a vlasteneckých spolků. Hlavní díl práce na kontaktech s německy mluvícími zeměmi má Zdeňka Kubíčková, tajemnice české sekce IOV, které chci za její úsilí v tomto směru poděkovat. Naše sdružení má zájem navazovat kontakty také s dalšími zeměmi. Zítra bude naším hostem pan Agócs Gyergyely (Agóč Ďerděly), ředitel jednoho z oddělení Domu tradic v Budapešti, se kterým budeme jednat o možnosti spolupráce s touto významnou maďarskou institucí.
Zahraniční účast je významnou stránkou našich členských lidových slavností a festivalů. V letošním roce se našich festivalů zúčastnilo celkem 96 zahraničních skupin a souborů z 31 zemí světa. Vedle většiny evropských zemí nás navštívily také soubory z Japonska, Indie, Mexika, Ekvádoru a Kanady. Také na příští rok se připravuje účast souborů z Číny, USA, Nového Zélandu, Brazílie, Mexika, Korey a řady dalších zemí. Bohužel se nám nedaří získávat pro účast na našich akcích soubory z Afriky, vesměs z důvodů vízových záležitostí.
Z České republiky recipročně vyjelo na festivaly v zahraničí 60 souborů, mimo festivaly pak hostovalo v zahraničí více než 120 souborů z ČR. Folklorní sdružení se snaží získávat pro podporu těchto aktivit příspěvky od MŠMT. V tomto směru se nám bohužel nedařilo. Vlivem špatné komunikace a změn ve funkcích nebyly realizovány naše žádosti ve druhém kole grantového řízení v tomto roce. I když jsme se snažili toto rozhodnutí příslušné komise zvrátit i jednáními s ministrem školství a dalšími funkcionáři, už se nám to nepodařilo. Tady bohužel jednoznačně udělal chybu sekretariát a tím výrazně poškodil zájmy souborů. Bereme si z toho ponaučení a budeme se snažit, aby se to víckrát neopakovalo.
Zahraniční výměny souborů jsou hlavním prostředkem sdružení v posilování přátelství mezi národy a ve výchově k toleranci, proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti. Přímé partnerské kontakty mezi dětmi a soubory pomáhají poznávat příslušníky jiných národů. život v jiných zemí, zbavovat se vzájemného ostychu a nedůvěry. Mezi vedoucími souborů i jejich členy často vznikají dlouhodobá přátelství a spolupráce, která nekončí dvěma recipročními výměnami, ale pokračuje také v dalších letech. Setkání na bázi národní lidové kultury přitom pomáhají překročit určitý obecný rámec komunikace a odhalit také kulturní a mentální zázemí poznávaného národa. Účastníky takovýchto setkávání nejsou přitom jen členové souborů, ale také řada diváků folklorních akcí včetně školní mládeže, pro kterou jsou tyto kontakty mimořádně důležité.
Zahraniční aktivity našeho sdružení jsou mimo jiné aktivním činitelem v procesu přibližování naší země Evropské unii. Kontakty se zeměmi této unie a s dalšími uchazeči o přijetí do tohoto svazku jsou zdaleka nejčastější. Domníváme se, že hlavní směry rozvoje zahraniční spolupráce našeho sdružení jsou správné a je třeba v nich dále pokračovat. Ukazuje se možné a potřebné dále zvyšovat kvalitu a efektivnost práce našeho zahraničního týmu při jejich realizaci. Výzvou pro nový výbor i zahraniční sekci se stává připravované referendum o vstupu do unie a možné přijetí ČR za člena unie v roce 2004.
Velké poděkování patří 1. místopředsedovi FoS panu Ladislavu Michálkovi a celé zahraniční sekci za obrovský kus práce v uplynulém období.
Významným předpokladem dalšího rozvoje činnosti našeho sdružení je další vzdělávání jeho členů, především vedoucích souborů, choreografů a vedoucích lidových muzik. Permanentní celoživotní vzdělávání je základním dlouhodobým úkolem každého vedoucího. Složitost tohoto úkolu z hlediska našeho sdružení spočívá především v rozmanitosti požadavků na vzdělávání jednotlivých činitelů. Naším cílem není, aby byli všichni vedoucí připravováni stejně. Musíme respektovat diferencovanost obsahu vzdělávání v návaznosti na zpracovávaný materiál daného regionu, charakter souboru a v neposlední řadě také vzdělání a zkušenosti každého vedoucího od vyspělých, umělecky a pedagogicky vyzrálých osobností, až po ty začínající, kteří získali základní potřebné znalosti a zkušenosti v době své aktivní činnosti souborového tanečníka nebo hudebníka.
V roce 2001 byl zahájen již druhý běh čtyřsemestrálního studia pro vedoucí a choreografy folklorních souborů pod názvem "Škola lidových tradic". Studium je pořádáno ve spolupráci s Ústavem lidové kultury ve Strážnici a IPOS - Artama Praha účastníci získávají akreditaci MŠMT. Mezi lektory této školy patří renomovaní odborníci v oblasti lidového tance, hudby a zpěvu, účastníci však získávají poznatky také z oblasti lidových krojů, národopisu, anatomie a dalších souvisejících oborů. Studium je v každém ročníku zakončeno náročně posuzovanou seminární prací a zkouškami z několika oborů. Skutečnost, že po pouze roční přestávce byl otevřen další běh tohoto studia, svědčí o velkém zájmu frekventantů. Je velmi potěšitelné, že převážnou většinu studujících tvoří mladí lidé, kteří se často na funkci vedoucího souboru nebo choreografa teprve připravují. Považujeme tuto formu vzdělávání našeho základního aktivu za velice důležitou. Děkujeme našim spolupořadatelům IPOS Artama a ÚLK Strážnice za spolupráci na této významné akci, která se jistě stane důležitým přínosem pro rozvoj činnosti našich folklorních souborů. V přípravě naší valné hromady byl vyjádřen názor, že by škola mohla být rozšířena o další semestry nebo nástavbové studium. Za důležité však považujeme také zúročení získávaných poznatků. Výbor by měl více sledovat další aktivity absolventů školy a zabývat se také vytvářením prostoru pro jejich uplatnění.
Dalšími významnými, organizačně však méně pevnými formami vzdělávání vedoucích jsou školy lidového tance. Masovější dopad pak má cyklus nesoutěžních přehlídek Prameny, pořádaný obvykle v dvouletém cyklu regionálními folklorními sdruženími. Tento cyklus má velký význam nejen pro vedoucí, ale také pro řadové členy souborů, pro tvorbu nových choreografií, jejich porovnávání s činností ostatních souborů, získávání nových poznatků a zkušeností. I když mají přehlídky nesoutěžní charakter, je na nich přítomna komise, složená z odborníků na příslušnou národopisnou oblast. Obdobný přínos mají i cyklické přehlídky dětských folklorních souborů, pořádané také v regionech, kterých se účastní členové i nečlenové Folklorního sdružení ČR. V organizování cyklu přehlídek Prameny došlo v roce 2001 k omezení počtu pouze na 2 přehlídky, v roce 2002 se však opět uskutečnil obvyklý počet 7 akcí. Vedle Pramenů nejsme příliš spokojeni s tím, že regionální školení probíhají jen v několika málo regionálních sdruženích (Valašsko, Horácko, Ostrava, Těšínské a Opavské Slezsko, Brněnsko).
V ediční činnosti jsme pravidelně vydávali XII. a XIII. ročník časopisu Folklor. Časopis má své trvalé odběratele a čtenáře, značný ohlas a také dostatečný okruh dopisovatelů. Z našich titulů ediční řady Folklorního sdružení ČR je třeba jmenovat především vydávání přehledného Kalendáře folklorních akcí v ČR, skládačky Významné folklorní festivaly a slavnosti v ČR, kalendáříky, tisky k festivalu dětských souborů v Luhačovicích, ke koncertu Zpěváčci - Slávici v Praze, publikaci "Dopisy příteli" a dalších. Naším stálým dlouhodobým partnerem, který tiskne téměř všechno, co FoS ČR vydává, tiskne dobře a pro nás za velice výhodných podmínek, dá se říci sponzorsky, je TG Tisk Lanškroun. Dovolte mi poděkovat řediteli tiskárny Jiřímu Sloupenskému, který pro rozvoj českého, moravského a slezského folkloru dělá neméně práce, než někteří z nás. Vedle tisku stále narůstá význam internetu. S tím, jak postupuje vybavení úřadů, podniků, škol a domácností počítači s připojením na internet, stává se tento prostředek stále častějším informačním a komunikačním médiem také pro nás. Domníváme se, že se nám podařilo v uplynulých dvou letech naše www stránky zkvalitnit a budeme v tomto procesu dále pokračovat.
Naše sdružení má sice ve svých stanovách obecné prosazování zájmů tradiční lidové kultury, ale především prosazování zájmů našich členů. Členská základna je tím, co určuje naše kroky, zájmy a požadavky. Považujeme se především za sdružení dětí a mládeže, protože právě tyto kategorie tvoří podstatně převažující většinu našich členů. V posledních letech se v některých organizacích dětí a mládeže projevuje úbytek členů, související s klesajícím zájmem o organizované formy práce. Také u nás se členská základna rok od roku proměňuje, některé soubory zanikají nebo prochází různými, převážně generačními útlumy, jiné soubory se k nám naopak nově hlásí. Celkově se u nás však výraznější úbytek členů neprojevuje, což považujeme za pozitivní signál pro naši činnost. Naopak, jak již bylo zmíněno, u lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů, které mají zvláštní statut členství, dochází každoročně k nárůstu.
Každý, kdo se k nám chce přihlásit, se zcela pochopitelně ptá, co mu členství přinese. I když při různých příležitostech o výhodách členství hovoříme, píšeme o tom v našem časopise a byl opakovaně vydán i leták s hlavními údaji, považujeme za oprávněnou kritiku, že naše sdružení nemá na dobré obsahové i grafické úrovni zpracovaný základní propagační materiál, který bychom mohli šířit na dětských přehlídkách, folklorních festivalech a dalších akcích, a který by byl k dispozici také na naší webové adrese. Při tom by nemělo jít jen o výhody, které se dají vyčíslit finančně. Propagační materiál by měl jednoznačně vyjádřit příčiny a smysl existence našeho sdružení. My přece nejsme členy jen proto, abychom mohli získat dotace nebo jezdit na festivaly za výhodnějších podmínek. Existuje celá řada důvodů, proč naši práci děláme, čeho chceme dosáhnout, k čemu směřujeme. Musíme si dát tu práci a tento materiál zpracovat co nejdříve, nejpozději tak, aby byl k dispozici na dětských přehlídkách.
Výbor na svých posledních jednáních dospěl k závěru, že nazrála doba k novému posouzení stanov našeho sdružení, ke zhodnocení nakolik odpovídají nebo naopak neodpovídají změněným podmínkám práce, ale i aktuálnímu charakteru naší organizace. Jestli je potřebné svolávat valnou hromadu jednou za dva roky, anebo by stačilo delší časové období. Jestli struktura sdružení a jeho orgánů odpovídá současným požadavkům. Jestli chceme i nadále zůstat převážně sdružením souborů a festivalů, anebo umožnit členství širším vrstvám zájemců o folklor a tradiční lidovou kulturu, které neláká chodit do souboru nebo pořádat festival. O všech těchto věcech jsme uvažovali už dříve. Nechtěli jsme je však uspěchat a také se rozhodovat v období utváření nových krajů. Pro příští funkční období výboru by však podrobná analýza tohoto problému a případné návrhy změn, které by měli být včas předloženy k široké diskusi uvnitř sdružení, měly již být na pořadu dne.
Jestliže se zamýšlíme nad změnami v naší práci, které by mohly přispět ke zlepšení realizace našich zájmů, často vyvstane do popředí otázka práce s lidmi. Naším základním aktivem jsou samozřejmě především vedoucí souborů, choreografové, vedoucí lidových muzik, ředitelé festivalů, někdy ekonomové, a pak blíže nespecifikovaní jednotliví členové. Tím struktura našeho aktivu končí a málokdy uplatníme jiné hledisko.
Jedním ze zásadních problémů naší činnosti, stejně jako téměř každé neziskové organizace, jsou peníze. Zprávy o hospodaření za léta 2000 a 2001 budou dalším projednávaným dokumentem naší valné hromady. Přesto mi dovolte alespoň několik poznámek. V posledních letech se nám více dařilo získávat finanční podporu na krytí přímých nákladů některých majoritních akcí. K těmto pozitivním změnám nedošlo z roku na rok, je to výsledek dlouhodobé trpělivé práce s představiteli potenciálních partnerů v jednotlivých místech, mnoha setkání, jednání a přesvědčování, přímluv některých vysoce postavených funkcionářů a vzájemné podpory a koordinace činnosti. Ani tam však nemůžeme upadnout do sebeuspokojení a říct si, že tyto záležitosti jsou již jednou provždy vyřešeny. Daleko méně se nám však daří získávat prostředky na činnost sdružení jako celku. I když jsme jednali s celou řadou společností a organizací, nemůžeme být s výsledky spokojeni. Podstatná část HSV ústředí je krytá kryta ze státních dotací. Pro státní dotace však na prvním místě platí princip spoluúčasti. Ano, my vám dáme peníze, ale trváme na tom, abyste část prostředků dali ze svého. A dát ze svého znamená zvýšit členské příspěvky, protože jiné zdroje vlastních příjmů nemáme. Jsme si vědomi, že to je velice nepopulární opatření. Když však srovnáme náklady na realizaci jiných zájmových činností nebo i příspěvky v jiných sdruženích dětí a mládeže, patříme pořád k nejlevnějším. Rozhodli jsme se proto navrhnout zvýšení členských příspěvků ve věkové kategorii od 15 do 18 let na Kč 100,- ročně a nad 18 let na Kč 150,- ročně. U dětí do 15 let navrhujeme členské příspěvky ponechat na současné úrovni Kč 50,- za rok. Jsme si vědomi, že do našich souborů chodí často děti, které nemají na tenis, fotbal, balet nebo hudební školu. A nechceme jim tuto možnost vzít nebo zkomplikovat, pokud to nebude nezbytně nutné.
Na základě podaného projektu sdružení převzalo z majetku FDML část Vrchlického sadů - cca 250 m2 v parku před Hlavním nádražím v Praze. V současné době v souladu s projektem hledá investora, který by se podílel na výstavbě vhodného objektu.
Vážení přátelé,
vím, že ve výše uvedené zprávě nebylo možno zahrnout detailně všechny oblasti činnosti naši organizace. O některých záležitostech bude ještě hovořeno v dalších předkládaných dokumentech a jistě na některé dojde také v diskusi.
Dovolte mi, abych v závěru poděkoval:
- odstupujícímu výboru Folklorního sdružení ČR, který v uplynulém období pracoval až na výjimky odpovědně a spolehlivě a má hlavní podíl na dosažených výsledcích
- revizní komisi, která odvedla velký kus práce zejména v revizích hospodaření v ústředí organizace
- předsedům a výborům regionálních folklorních sdružení, která se v loňském roce rozrostla o další subjekt - FoS Jižních Čech
- vedoucím souborů, jejich choreografům a vedoucím lidových muzik, bez jejichž dlouhodobé, náročné a obětavé práce si nelze naši činnost představit
- ředitelům a dalším organizátorům lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů, kteří udělali velice mnoho k propagaci naší tradiční lidové kultury v celé společnosti i v mezinárodním měřítku
- všem jednotlivým členům, kteří se na výsledcích v uplynulých dvou letech podíleli
- všem našim spolupracovníkům, představitelům zastupitelských sborů, ministerstev, organizacím dětí a mládeže, přednostům a pracovníkům okresních úřadů, kteří v závěru tohoto roku končí svoji činnost, všem starostům a primátorům, kteří odešli z funkcí na základě výsledků letošních voleb
- všem našim sponzorům, ať už nám věnovali víceciferné částky anebo pomohli jiným způsobem
- všem našim přátelům a spolupracovníkům v zahraničí
- všem lidem, kteří to s námi v uplynulém období mysleli dobře, sledovali a podporovali naši činnost a měli nás rádi.

Děkuji za pozornost

Zdeněk Pšenica

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

10.12.2002 v 09:48Mgr. Viliam Dekan

Jen letmo ke Zprávě výboru FoS ČR o činnosti od VI. Valné hromady v Praze a dalších úkolech sdružení (podklady pro vystoupení předsedy na VII. Valné hromadě FoS ČR ve Vyškově v roce 2002), speciálně k některým údajům o zahraniční činnosti. Je známo, že nejvíc kejhá potrefená husa, ale já se potrefen tak trochu opravdu cítím. Je pravda, že dnes již nejsem zahraničním tajemníkem FoSu. A je také pravda, že mi po neúspěšném zářijovém Grand Prix IGF Prague 2001 odebral FoS ČR mandát zastupovat FoS ČR v prezídiu IGF. Ale s FoSem spolupracuji i nadále podle svých možností. Přehlídka v Praze se, zejména podle mého názoru, opravdu nevydařila. Nedosáhli jsme totiž na žádnou z dotací (ani mezinárodních), především proto, že nic ze svých závazků nesplnilo samo IGF (na to doplatila propagace a především možnosti pronájmů důstojných scén pro přehlídku). Tři měsíce před akcí proto z Grand Prix IGF Prague 2001 celkem rozumně vycouvalo i FoS ČR. To jsem jako viceprezident této mezinárodní organizace ovlivnit nedokázal, výkonná rozhodovací práva patří prezidentovi jako statutárnímu zástupci, a FoS ČR zas přirozeně chránil svůj kredit. Nakonec jsem rozkryl všechny problémy v článku do Folkloru, nicméně nebyl uveřejněn. Místo něho byl zveřejněn jiný, který akci zhodnotil jako relativně úspěšnou, jen aby z toho IGF (rozuměj spolupráce mezi FoS a IGF) vyšlo pozitivně. Přesto dnes, s odstupem času, mohu zodpovědně říci, že pražské GP IGF bylo z dosavadních tří ročníků zorganizováno nejlépe, minimálně s nejlepší koncepcí, ale i ta realizace "dopadla", i přes nepřející podmínky, O.K. Určitě lépe, než letos v Pule (nejde jen o nespokojenost souboru Jirkovák a Michaely Benešové, ale mám dostatek informací od ostatních mezinárodních účastníků i členů výboru IGF). A přímo o tři třídy Praha předčila první ročník organizovaný v Marině di Massa (Itálie). Jako viceprezident IGF, zvolený výborem IGF, jsem pracoval i po ztrátě mandátu od FoS ČR až do letošního září, kdy jsem na funkci rezignoval a nových voleb se nezúčastnil. Mohu tedy posoudit, jak upadla spolupráce mezi FoS ČR a IGF za poslední rok. Prakticky na nulu. Mohu také doložit, že prezident IGF se intenzívně zajímá o to, jakým způsobem mne pro práci v IGF získat zpět (třeba bez mandátu FoS), a tím znovuoživit spolupráci folklorního hnutí v ČR s touto mezinárodní organizací. Ale dost o IGF. Nyní k tomu, co ve zprávě zcela chybělo, přestože se v ní mluví o úkolech zahraniční činnosti v souvislosti s přípravou na vstup do EU. Je to dosud nerealizované členství v mezinárodní organizaci EFCO (European Folk Culture Organization). Začal jsem spolupráci rozvíjet před čtyřmi roky, ještě jako zahraniční tajemník FoS ČR. Ač nečlen výboru, prosazoval jsem ji na zasedáních rozšířeného výboru i zasedáních ředitelů festivalů. Právě vzhledem k našemu "přibližování" unii! Na rozdíl od IOV a CIOFF i IGF, dnes světových organizací, vázaných na UNESCO, je tato organizace, jinak velmi ambiciózní a s krásnými nápady, vázána na Radu Evropy, která se naopak brání podporovat nevládní organizace s celosvětovou působností. Má tedy v EU i pro kandidátské země mnohem větší "zelenou", než evropské regiony zmíněných prestižních celosvětových organizací. A taky větší přístup k evropským fondům. EFCO o spolupráci zájem má, jeho prezident dokonce navštívil v roce 2000 Rožnovskou valašku, aby to u nás "očíhl". S členstvím nás už dávno předběhly Slovensko, Polsko, Litva atd. Ale FoS ČR spí. Raději chce oživovat spolupráci se stejně spícím IOV. A podle zprávy o činnosti a úkolech si ani nedává do budoucna žádný horizont legalizace této započaté a slibné spolupráce. EFCO pro FoS ČR prostě neexistuje, i když Evropa ho zajímá a zahraniční spolupráce je důležitá! Mrzí mě, že jsem to s EFCO nedokázal dotáhnout sám. Ale přece s jednou osobou (v tomto případě asi mnou) strategické vazby FoS ČR (jakékoli organizace) stát ani padat nemohou. Uznejte sami!!! Jinak vás všechny srdečně zdravím a FoSu i nadále fandím.


DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.12.2002 v 12:04 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA