HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Smlouva o spolupráci

mezi Folklorním sdružením České republiky a Klubem českých turistů
Folklorní sdružení České republiky
se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 24,
zastoupené předsedou Zdeňkem Pšenicou

a

Klub českých turistů
se sídlem v Praze 5- Lužiny, Archeologická 2256
zastoupené předsedou klubu Ing. Janem Havelkou


oceňujíce svoji dosavadní vzájemně prospěšnou spolupráci, se dohodly v zájmu jejího dalšího prohlubování a upevňování uzavřít tuto smlouvu o spolupráci. Obě smluvní strany se dohodly upřednostňovat ve vzájemné spolupráci především oblast vzájemné propagace, pomoci při programovém zabezpečení vlastních akcí a spolupráce na poli svých mezinárodních aktivit.
Obsahem této smlouvy je:


Článek I - Folklorní sdružení České republiky se zavazuje:

1. Propagovat vhodnými formami Klub českých turistů (dále jen KČT)

a) na folklorních slavnostech a festivalech, jichž je pořadatelem nebo spolupořadatelem, a to především v tiskovinách apod.
b) v časopisu Folklor, Kalendáři folklorních akcí a dalších tiskovinách jim vydávaných
c) prostřednictvím svých internetových stránek apod.
d) formou prezentace při společenských a pracovních příležitostech, jako např. na reprezentačním národním krojovém plese, při setkáních ředitelů folklorních festivalů, představitelů festivalových měst a obcí a přednostů okresních úřadů, jakož i jiných významných setkáních, jichž se představitelé Folklorního sdružení ČR zúčastňují.

2. Podporovat a zprostředkovávat účast svých členských folklorních souborů na akcích pořádaných KČT a zařazovat po vzájemné dohodě do programu vytypovaných folklorních akcí turistické pochody.

3. V oblasti mezinárodních aktivit v rámci konkrétních možností:

a) propagovat spolupráci s KČT v tiskovinách s mezinárodní působností,
b) na základě požadavků zabezpečovat vystoupení zahraničních folklorních souborů na akcích KČT nebo vítání zahraničních hostů KČT krojovanými páry.Článek II - Klub českých turistů se zavazuje


1. Propagovat Folklorní sdružení České republiky a jeho činnost

a) na vlastních akcích a jejich propagačních materiálech
b) ve svém časopise,
c) ve svém kalendáři turistických akcí
d) v dalších tiskovinách
e) při společenských a pracovních příležitostech pořádaných KČT a významných jednáních s třetími stranami.

2. Vhodným způsobem prezentovat členské folklorní soubory Folklorního sdružení ČR v programech akcí, pořádaných KČT.
3. Po vzájemné dohodě uspořádat své akce (turistické pochody či cyklojízdy) k vybraným akcím FOS-ČR.
4. V oblasti svých mezinárodních aktivit v rámci konkrétních motností propagovat spolupráci s Folklorním sdružením ČR v tiskovinách a mezinárodní působnosti.


Článek III - Oba smluvní partneři se zavazují


1. Seznámit s obsahem této smlouvy všechny své členské subjekty. Vzájemně podporovat, navazovat kontakty a poskytovat si užitečné informace na všech stupních svých organizačních struktur.
2. Postupovat koordinovaně a rozvíjet společné kontakty s partnery ze zahraničí v rámci příhraniční spolupráce se Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Německem.
3. Ucházet se o společné příhraniční projekty.
4. Při jednání s třetími partnery se zdržet takových jednání a projevů, které by ohrožovaly zájmy či poškozovaly pověst jedné ze smluvních stran.
5. Obsah této smlouvy operativně rozpracovávat do dílčích dohod na konkrétní období či konkrétní akce, a to na všech stupních svých organizačních struktur.
6. Pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocovat plnění této smlouvy.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany stvrzují podpisy pověřených statutárních orgánů, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a obě strany s jejím obsahem souhlasí.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Případné změny a doplňky se realizují formou písemných číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou stran.

Praha, 8.2.2003


Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR, a Ing. Jan Havelka, předseda KČT
Národní krojový ples
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 08.02.2003 v 21:30 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA