HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

DNY TRADIČNÍ KULTURY 2003

Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie
(Slovensko, Polsko, Maďarsko, Česká republika)
3. května až 1. září 2003
V období od začátku května do začátku září t.r. bude probíhat na několika místech v České republice a na Slovensku za účasti Maďarska a Polska III. ročník jednoho z největších společných mezinárodních projektů v oblasti tradiční lidové kultury.
Projekt má přispět k vytváření multikulturního prostředí ve středoevropském prostoru a současně využít vzájemného obohacujícího působení jednotlivých prvků tradiční lidové kultury k vytváření potřebného klimatu pro společnou snahu zainteresovaných států o začlenění do evropských struktur. Význam projektu je i v tom, že umožňuje součinnost jednotlivých státních, ale zejména nestátních subjektů a jednotlivců na realizaci jeho základní myšlenky. Dny tradiční kultury jsou propojením aktivit tradiční lidové kultury s turistickým ruchem a dalšími navazujícími aktivitami mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Jedná se o ojedinělý projekt, který byl poprvé v menším rozsahu realizován v roce 1999 na Slovensku v gesci Národního osvětového centra Bratislava.

Pořadateli této čtvrtletní akce jsou Folklorní sdružení České republiky, Národní osvětové centrum Bratislava, Folklorní unie na Slovensku, Mezinárodní vyšegrádský fond, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm, Ústav lidové kultury ve Strážnici, Nógrádský župní institut vzdělání a turistiky a Legnické centrum kultury.

Vstup a náplň projektu ze strany České republiky organizačně zabezpečují Folklorní sdružení České republiky, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm a Ústav lidové kultury ve Strážnici. Dále se v České republice k projektu přihlásili Sdružení lidových řemeslníků České republiky, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky a jednotlivé akce spolupořádající města a obce. Záštity převezmou osobnosti politického a společenského života České republiky.
Do projektu jsou z české strany zahrnuty:

· Zpěváčci - Velké Losiny 3. - 5. 5. 2003
· Dětská Strážnice 30. - 31. 5.2003
· Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici 27.-29.6.2003
· Frenštátský kulturní týden ve Frenštátě p. R. 4.- 7.7.2003
· Rožnovské slavnosti v Rožnově pod Radhoštěm 4.- 6.7.2003
· Evropské setkání souborů - Telč a Třešť 5. - 12. 7.2003
· Pekařská sobota a Primáškové v Rožnově pod Radhoštěm 12. a 13.7.2003
· Folklorní odpoledne ve skanzenu - Strážnice 20.7.2003
· Mezinárodní festival slovenského folkloru
Jánošíkov dukát 2003 Rožnov p. R. 1.- 3.8.2003
Na uvedených festivalech se předpokládá účast slovenských, polských a maďarských souborů, muzikantů, řemeslníků, kuchařů a dalších účastníků.

Zpracoval : Bc. Pavel Kozák [pavel_kozak@seznam.cz]

DNY TRADIČNÍ KULTURY 2003
Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie
(Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko)
3. 5. - 1. 9. 2003
POŘADATELÉ:

Folklorní sdružení České republiky
Národné osvetové centrum Bratislava
Folklórna únia na Slovensku na Slovensku
Mezinárodní vyšegrádský fond
Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Ústav lidové kultury ve Strážnici
Nógrádský župní institut vzdělání a turistiky
Legnické centrum kultury
K PROJEKTU SE PŘIHLÁSILI:

Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR
Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Idea a význam projektu:

Základní nosnou ideou projektu je odkrýt prostřednictvím tradiční kultury, která je po staletí spontánně vytvářena, udržována a prezentována v obou zemích, i dalších zemích, a to bez ohledu na jejich hranice, další možnosti vytváření multikulturního prostředí v středoevropském prostoru.
Současně využit vzájemně obohacujícího působení jejích jednotlivých prvků k vytváření potřebného klimatu pro společnou snahu zainteresovaných států o začlenění do evropských struktur.
Význam projektu spočívá v tom, že umožní součinnost jednotlivých státních, ale zejména nestátních subjektů a jednotlivců na realizaci jeho základní myšlenky s využitím stávajících, hodnotných a dlouhodobě oceňovaných aktivit v jednotlivých státech bez vysokých (dodatečných) nároků na jejich organizační a materiální zajištění.


Základní zadání:

Dny tradiční kultury budou propojením aktivit tradiční (lidové) kultury s turistickým ruchem a dalšími vhodně navazujícími aktivitami mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Realizace projektu bude koncentrována do krátkého časového úseku šesti týdnů se střídáním aktivit v jednotlivých zemích, jejich doplňováním a personálním i obsahovým prolínáním. Dny tradiční lidové kultury jsou projektem ojedinělým, který byl poprvé v menším rozsahu realizován v roce 1999 na Slovensku. V roce 2001 se poprvé uskutečnil i v ČR.
V roce 2003 byl projektu Dnů tradiční kultury udělen grant Mezinárodního vyšegrádského fondu ve výši 35.000 EUR.
Obsahové zdůvodnění projektu

Tradiční kultura má v naší zemi mnoho podob hmotného i nehmotného charakteru. Dokladem stále sílícího zájmu o tradiční lidové projevy je současný nárůst počtu pořádaných folklorních festivalů a s ním související stále se zvětšující každoroční zájem desetitisíců vděčných návštěvníků. Aktivní účastníci a diváci folklorních festivalů, jejichž pořadateli jsou nejen instituce a města, ale zejména občanská sdružení a samotné folklorní soubory, jsou nejen z řad domácích, ale stále ve větší míře také hosté ze zahraničí, zejména ze sousedních zemí. Na obsahové přípravě a realizaci se podílejí rovněž národnostní menšiny prostřednictvím občanských sdružení, která mají širší zaměření nebo vznikají právě za účelem udržování a pěstovaní své tradiční kultury a jazyka.
Lidová kultura a zvláště folklor jsou jedním z nejvýznamnějších atributů a nezaměnitelných kulturních projevů obyvatel každé členské země Evropské unie i zemí připravujících se ke vstupu do tohoto společenství. Součástí probíhající evropské integrace je výrazný nárůst cestovního ruchu směřujícího nejen do hlavních měst jednotlivých států, ale stále větší zájem je také o poznávání hodnot tradiční kultury jednotlivých zemí a národů či národností. Tato kultura vzniká v zásadě na regionálním principu a její jednotlivé prvky se, obzvláště v příhraničních oblastech, výrazně prolínají, obohacují a doplňují.
Zájem turistů se přenáší z oblasti hmotných kulturních statků (památek církevní či světské provenience) ke kulturním hodnotám nehmotným. Mezi ty patří především projevy přebohaté pokladnice národních kultur, jejichž nedílnou a významnou součástí je česká, moravská i slezská tradiční lidová kultura a folklor, a patří k ní i tradiční kultura národnostních menšin. A právě na tomto úseku se v České republice intenzivně rozvíjí činnost Folklorního sdružení České republiky ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Ústavem lidové kultury ve Strážnici. Pro své členské soubory toto významné občanské sdružení plní nezastupitelnou koordinační, organizační, vzdělávací, publikační a také osvětovou funkci. Členové sdružení - děti, mládež a dospělí - se při těchto hodnotných aktivitách tvořivě zúčastňují důležité a pro rozvoj jejich vlastní osobnosti významné kulturně - společenské činnosti. Pod vedením zkušených vedoucích poznávají charakteristické projevy tradiční kultury a především folkloru. Jejich prostřednictvím si (se specifickým a upevňujícím citovým vlivem) rozšiřují ve škole získané poznatky o své obci, městu, regionu i zemi. Prostřednictvím kontaktů se sousedními zeměmi poznávají v této oblasti hodnoty, které tvoří součást širší středoevropské a evropské kulturní podstaty. Poznávají její odlišnosti v jednotlivých konkrétních projevech, ale současně i cesty jejího (po staletí trvajícího) prolínání a obohacování bez ohledu na překážky tvořené státními hranicemi. Tito lidé se stávají stoupenci probíhající evropské integrace jako přirozeného kulturního procesu přesahujícího rámec ekonomické integrace. Tradiční kultura je tak jedním z významných a silných činitelů nepomáhajících evropské integraci.

Tyto procesy jsou konkretizovány (materializovány) ve své regionální podobě ve spolupráci České republiky a Slovenské republiky, které jsou si svým poválečným vývojem velmi blízké a podobné. A právě aspekt této spolupráce je obsažen v návrhu projektu Folklorního sdružení České republiky, Národného osvetového centra Bratislava a Folklórní unie Slovenska, ke kterému se přihlásily Valašské muzeum v přírodě, Ústav lidové kultury ve Strážnici, Nógrádský župní institut vzdělání turistiky a Legnické centrum kultury. Na projektu spolupracují i Sdružení lidových řemeslníků a výrobců ČR a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Projekt DNY TRADIČNÍ KULTURY 2003 - Svátek hudby, tance, zpěvu, řemesel, zábavy a gastronomie, jenž se uskuteční na Slovensku, v České republice a ve spolupráci s Polskem a Maďarskem ve dnech 3. května až 1. září 2003, bude proto jedním z důležitých přínosů zúčastněných institucí a organizací k dalšímu sbližování národů střední Evropy, k naplňování cílů probíhající celoevropské integrace a k posílení kulturních, společenských i lidských vztahů mezi obyvateli této části naší planety.
Na základě výše uvedených skutečností považujeme předkládaný projekt za velmi prospěšný a potřebný, včetně jeho podpory ze strany státních orgánu jednotlivých zainteresovaných států. Této podpory se projektu dostalo na úrovni ministrů kultury a Mezinárodní vyšegrádský fond udělil Dnům tradiční kultury 2003 grant ve výši 35.000 EURO.
PROGRAM DTK Z ČESKÉ STRANY:
Velké Losiny: Zpěváčci
3.5.-5.5.2003

Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní. Soutěž má krajská předkola a koncert vítězů se koná ve spolupráci se sesterskou slovenskou soutěží Slávik.
Strážnice: Dětská Strážnice
30.5 - 31.5.2003

Tvůrčí dílny: řemeslné dílny pro děti (akce je součástí programové dramaturgie 21. ročníku festivalu Dětská Strážnice)

Strážnice: Dny řemesel pro školy
11.6-12.6.2003

Tvůrčí dílny: naučný pořad určený hlavně pro děti ze základních škol.

Strážnice:Zahájení DTK v ČR
27.6.2003

Zahajovací ceremoniál (akce je součástí 58. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2003)

Strážnice: Jarmark múz
28.6.2003

Pořad zaměřený na rukodělnou výrobu a práce spojené s činností v hospodářství; ukázky tradiční gastronomie (akce je součástí 58. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2003).

Strážnice: Tance s přáteli
29.6.2003

Tvůrčí dílny pro vzájemnou výuku tanců zahraničních a českých souborů, včetně festivalových diváků (akce je součástí 58. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2003).

Rožnov pod Radhoštěm: Rožnovské slavnosti
4.7. - 6.7.2003

Mezinárodní festival, na němž se prezentují soubory od nejbližšího okolí, přes sousední státy, až po krajanská sdružení z daleké ciziny.
V rámci festivalu se koná Den slovanské vzájemnosti a cyrilometodějský svátek. Součástí je cyklus kalendářního zvykosloví Valašský rok. Muži mají v Rožnově svou taneční soutěž a další přehlídky se týkají točivých tanců a gajdošských muzik. Zvláštní pořad bývá věnován krajanům.

Frenštát pod Radhoštěm: FRKOT - Frenštátský kouzelný týden
4.7. - 7.7.2003

Frkot je několikadenní recesistický festival. Za recesí se ale schovává hodnotný kulturní, sportovní a herní program pro různé cílové skupiny obyvatelstva. Kromě "defenestrace radních" bude součástí programu historický jarmark, recesistická vystoupení jako "akvabely na suchu", dále pak historická muzika, folklór a divadlo.
Jako cíle si FRKOT klade oživení historických událostí regionu, prevenci kriminality a drogové závislosti, ukázat netradiční pohybové aktivity jako prevenci nemocí a konečně seznámit s krásami cizích kultur.

Telč a Třešť: Evropské setkání souborů
5.7. - 12.7. 2003

Soubory se setkávají v historických městech, přičemž je kladen důraz na tvůrčí dílny. Každý národ - např. Češi, Italové či Lotyši - má svůj "národní den". Během setkání jsou aktivní mezinárodní zájmové kroužky, hlavně hudební a pěvecký, z něhož je nakonec vytvořen mezinárodní sbor.

Rožnov pod Radhoštěm: Pekařská sobota
12.7.2003

Oslavy pekařského cechu - ochutnávka pečiva. (Jubilejní 10. ročník.)

Rožnov pod Radhoštěm: Primáškové (3. ročník)
13.7.2003

Setkání moravských a slovenských primášů dětských muzik, kteří se před tím zúčastnili kurzů v Povážské Bystrici pod vedením dvou renomovaných profesorů houslí. Spoluúčinkuje pěvecký sbor Považan.

Strážnice: Folklorní odpoledne ve skanzenu
20.7.2003

Pořad souboru Skaličan ze Skalice. Ukázky řemesel a tradiční gastronomie.

Rožnov pod Radhoštěm: Jánošíkův dukát
1.8. - 3.8.2003

Festival slovenských souborů v ČR. Zvány jsou i soubory z blízké ciziny zabývající se slovenským folklorem. Na závěr vystoupí ale také soubory přímo ze Slovenska.
Jde o závěrečný koncert projektu DTK v rámci ČR.
ZO SLOVENSKEJ STRANY SÚ SÚČASŤOU DTK V ROKU 2003 TIETO PODUJATIA:
POZVÁNKA (19.6.2003) - otvárací rozhlasový koncert - Slovenský rozhlas Bratislava . OĽUN a laureáti celoštátnych súťaži a "primášikovia"
Miesto: Bratislava


KLENOVSKÁ RONTOVKA (20.6. - 22.6.2003) - Gemersko-malohontské folklórne slávnosti
Miesto: Klenovec
DROTOVÁ NÔTA celoštátna súťažná prehliadka sólistov - huslistov so sprievodom ľudových hudieb
(14.6. - 22.6. 2003)
Poslanie podujatia
Celoštátna súťažná prehliadka je vrcholným podujatím inštrumentalistov - huslistov. Jej cieľom je:
- dať priestor k verejnej prezentácii a konfrontácii aj ľudovým hudobníkom,
- objavovať nové muzikantské talenty v oblasti sólovej interpretácie ľudovej hudby,
- oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného i v rôznych štylizačných stupňoch spracovaného hudobno-folklórneho materiálu,
- podporiť existenciu a činnosť sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.
Vrcholná súťažná prehliadka najlepších interpretov primášskej hry v Klenovci

TVORIVÁ DIELŇA PRE MLADÝCH HRÁČOV NA ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE , ČLENOV DETSKÝCH ĽUDOVÝCH HUDIEB
(26.6. - 29.6. 2003)
Miesto: Klenovec
Školiteľské podujatie je určené mladým interpretom slovenského hudobného folklóru - hráčom na hudobné nástroje, približne vo veku od 12 do 16 rokov, ktorí sa chcú priúčať pod vedením skúsených odborníkov a praktických hudobníkov tajom kolektívnej hry na hudobné nástroje ako prostriedok duševného vyjadrovania sa našich predkov.

HEĽPA (20.6. - 21.6.2003) - Horehronské folklórne slávnosti
Miesto: Heľpa
EUROFOLKLÓR - festival zahraničných folklórnych súborov
Dnes má regionálny festival Heľpa pevnú trojdňovú vyprofilovanú štruktúru v ktorom sú všetky typy programov tanečného, spevného a hudobného folklóru, zvykoslovia, tiež sprievod, výstavy i zahraničné zastúpenie.

POD LIKAVSKÝM HRADOM - DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
(27.6. 29.3.2003)
- celoštátna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov
Miesto: Likavka
Vrcholná súťažná prehliadka najlepších detských folklórnych súborov na Slovensku sa koná raz za dva roky a zúčastňujú sa jej víťazi regionálnych a krajských súťaží. Ich výkony hodnotí odborná porota, ktorá ocení najlepšie kolektívy titulom Laureát. Súčasťou podujatia je odborný hodnotiaci seminár

MEDZINÁRODŇY FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV BRATISLAVA
(26.6. - 29. 6. 2003)
Miesto: Bratislava

SLÁVIK SLOVENSKA (28.6.2003) - finále detskej celoštátnej súťaže spevákov ľudovej piesne
Miesto: Prešov

Vystúpenia zahraničných folklórnych súborov, pozývacie vystúpenia na FFV
(1.7. - 6.7. 2003)
Miesto: Štrbské Pleso

KRESANÉ DO DREVA (30.6. - 6.7. 2003) -- vyrezávanie monumentálnych sôch s ľudovou tematikou, osadenie v areáli amfiteátra v galérií sôch vo Východnej
Miesto: Štrbské Pleso, Východná


49. FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ
Miesto: Východná
(4.7. - 6.7. 2003)

Folklórny festival vo Východnej je dôkazom toho, že folklór je živý fenomén v neustálom pohybe, stále sa vyvíjajúci do nových súčasných podôb. Tieto svojimi estetickými a etickými hodnotami, majúcimi korene v tradičných folklórnych prejavoch, vedia silne osloviť a zaujať širokú verejnosť. Východná sa za roky existencie folklórneho festivalu stala pútnickým miestom folkloristov i milovníkov folklóru a to nielen zo Slovenska, ale dá sa povedať, že i z celého sveta.
Východná má svoje programy prísne tematicky zamerané na vytypované slávnostné a tanečné príležitosti v živote človeka. Je to snáď najnáročnejšia podoba prezentácie ohraničených okruhov tradičnej ľudovej kultúry, ktorá však zdôrazňuje spájajúce či dominantné alebo diametrálne sa rozchádzajúce spôsoby realizácie rovnakých slávnostných a tanečných príležitostí v živote človeka, stvárnených rozličnými formami a žánrami ľudovej kultúry. Súčasne je to kvalitatívny posun pri rozširovaní obzorov diváka o špecifické či unikátne prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Folklórny festival Východná, ktorého pomenovanie festival tradičnej ľudovej kultúry by bol dnes už výstižnejší, sa mohol zrodiť a rozvíjať len v prajných podmienkach. Mohol sa zrodiť len v krajine, ktorej ľud si ctí výsledky snažení svojich predkov, ich pracovitosti, umu a citu pre krásu. Opodstatnenosť, spoločenský a kultúrno-umelecký zmysel si festival vykryštalizoval so srdcom na tepe folklórneho hnutia, ako súčasti národnej kultúry. Za roky existencie si festival vytvoril pevnú základňu. Slovenskej i zahraničnej kultúrnej verejnosti manifestoval nielen ľudové tance, piesne a hudbu, zvyky, obyčaje i diela ľudových výtvarníkov, ale predstavoval preplnenému amfiteátru starostlivo vybraný korpus súčasných nositeľov a rozvíjateľov tradičnej ľudovej kultúry.

ŠTRBSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
(1.7. - 6.7. 2003)
Miesto: Štrba
Prepojenie kultúrnych aktivít s turistickým ruchom. Sviatky hudby, tanca, spevu, remesiel i gastronómie. Súťaže osobností.

BAČOVSKÉ DNI - podujatie prezentujúce minulosť a súčasnosť valaskej kultúry
(12.7. - 13. 7. 2003)
Miesto: Malatiná ,
Cieľom je prezentovať súčasnú výrobu slovenských poľnohospodárskych družstiev, súkromne hospodáriacich poľnohospodárov a ľudových výrobcov, ktorých výroba je zameraná na predmety súvisiace s valaskou kultúrou /najmä z kože a dreva/ a v poslednom rade i prezentovať región v oblasti agroturistiky.

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ
(11.7. - 12. 7. 2003)
Miesto: Terchová
Oslava chleba.

MALÍ TANEČNÍCI
(6.7. - 12. 7. 2003)
Miesto: Štrbské Pleso
Školiteľské podujatie je určené detským folklórnym súborom a mladým interpretom slovenského tanečného folklóru - približne vo veku od 8 do 15 rokov, ktorí sa chcú počas piatich prázdninových dní pod vedením skúsených odborníkov - pedagógov, choreografov, tanečníkov - praktikov priúčať tanečnému remeslu.

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI V LESNEJ - EURÓPSKE TRADÍCIE V LESNEJ
Miesto: Nová Lesná
Slávnosti hudby, tanca, spevu so záverečnou prezentáciou malých tanečníkov, absolventov kurzu.

PRIMÁŠIKOVIA - ŠKOLENIE MALÝCH PRIMÁŠOV SO ZÁVEREČNOU PREZENTÁCIOU
(14.7. - 21. 7. 2003)
Miesto: Považská Bystrica
Školiteľské podujatie je určené mladým interpretom slovenského hudobného folklóru - huslistom - predníkom detských alebo mládežníckych ľudových hudieb približne vo veku od 12 do 16 rokov, ktorí sa chcú počas siedmich prázdninových dní v malebných lokalitách Slovenska, priúčať pod vedením skúsených odborníkov a praktických hudobníkov tajom cifrovania - koloratívneho ozdobovania melodického hlasu primáša s dôrazom vždy na jeden alebo dva regióny, základom vedenia ľudovej hudby, kolektívnej hry a improvizácie a ďalším, pre primáša užitočným znalostiam a zručnostiam

POD SPIŠSKÝM HRADOM - NA SPIŠSKOM SALAŠI (24.7 - 27.7. 2003) - Slovenská a česká kuchyňa - pokus o vytvorenie najväčšieho piroha, spišský folklór
Miesto: Spišské Podhradie - Spišský salaš

FESTIVAL CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - NOVOHRADSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
(22.7. - 27.7.2003)
Festival prebieha súčasne v dvoch štátoch, na Slovensku a Maďarsku
V programoch festivalu sú okrem folklórnych vystúpení súborov aj: výstavy, antológia detských folklórnych súborov, Novohradské národnostné stretnutie, Celoštátny festival Slovenský národnostných súborov, Všenárodný festival, ako aj priateľské privítanie všetkých účastníkov pod hradom Šomoška, priamo na slovensko-maďarskej hranici.

JÁNOŠÍKOV DUKÁT (1.8. - 3. 8. 2003) -- vyhlásenie budúceho ročníka DTK
Miesto: Rožnov pod Radhoštěm
Festival slovenského folklóru v Českej republike
MAĎARSKÁ AKCE
22.7-27.7.2003
The Novohradský folklorní festival přeshraniční spolupráce Salgotarján, Mihálygyergye, Sudice, Pászto, Hollok, Bánk, Szecsény Balažské Darmoty, Lučenec, Somoška, Vel. Krtíš
POLSKÁ AKCE
28.8. - 1.9.2003
Pod Kyčerou - Mezinárodní folklorní festival - Legnice
Evropské setkání národních a etnických menšin

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 02.06.2003 v 11:04 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA