HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Smlouva o spolupráci při prezentaci
České republiky v zahraničí

Mezi Správou Českých centar a FOS
Folklorní sdružení ČR
Správa českých center

se sídlem:
Rytířská 31,
110 00 Praha 1

zastoupená:
PhDr. Milanem Sedláčkem,
ředitelem SČC

IČ: 48 54 60 38

Bankovní spojení:
Komerční banka,
Praha 1, Spálená 51
Číslo účtu: 17233-011/0100
Tel./fax: 221 61 02 52; 221 61 02 82
(dále jen SČC)
a
Folklorní sdružení ČR

zastoupená:
Zdeňkem Pšenicou,
předsedou FoS ČR

se sídlem:
Senovážné náměstí 24,
116 47 Praha 1
Tel./ fax: 234 621 218, 224 214 647

IČ: 00541206

Bankovní spojení:
Komerční banka,
Praha 1, Spálená 51
Číslo účtu: 50631-011/0100
(dále jen FoS ČR)
uzavírají
smlouvu o spolupráci při prezentaci České republiky v zahraničí
Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při prezentaci ČR v zahraničí prostřednictvím programových aktivit sítě českých center (ČC) v oblasti folklórního umění prostřednictvím programové činnosti ČC a při prezentaci aktivit Folklórního sdružení ČR (dále FoS ČR) v zahraničí.
I. Závazky účastníků smlouvy
1. Závazky SČC
Správa českých center
- bude bezplatně distribuovat informace a materiály o činnosti FoS ČR, které FoS ČR dodá, prostřednictvím sítě ČC podle svých nejlepších možností;
- bude při společných akcích a aktivitách uvádět FoS ČR jako partnera,stejně jako jej uvede v rámci internetové prezentace SČC;
- bude v rámci zahraničních aktivit FoS ČR prostřednictvím ČC, po projednání s konkrétním ČC, zajišťovat zprostředkování kontaktů a zázemí (jednání, účast na oborových seminářích, konferencích apod.);
- na žádost ze strany FoS ČR o zjištění specifických informací ze zahraničí poskytne SČC/ČC všemožnou součinnost
2. Závazky Smluvní strany

Smluvní strana:
- FoS ČR bude poskytovat odborné konzultace a doporučení podle potřeb programové činnosti ČC v oblasti folklórního a lidového umění;
- FoS ČR připraví pro programovou nabídku SČC návrhy projektu(ů), prezentující českou lidovou a folklórní tradici;
- bude při všech společných aktivitách uvádět SČC/ČC jako partnera a spoluorganizátora, vč. mediálních výstupů;
II. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy účastníků této smlouvy se řídí právními předpisy České republiky.
2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží SČC
a jeden Smluvní strana.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Ve Strážnici dne 30.5. 2003

PhDr. Milan Sedláček
ředitel Správy českých center

Zdeněk Pšenica
předseda Folklorního sdružení ČR

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 03.06.2003 v 11:37 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA