HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

OHLÉDNUTÍ ZA 10. FESTIVALEM "Kunovské léto"

Deset let uplynulo, jako bychom mávli kouzelným proutkem. Přitom je to velký kus života, který nejde vzít zpět. Za uplynulým festivalovým desetiletím stojí dnes tradice, která s novými lidmi jistě přetrvá. O tom není třeba v Kunovicích pochybovat.
Uplynulá léta příliš neodkrývají mravenčí práci, úsilí, nervy, prosby o vyslyšení, únavu a radost a blaho v duši, když se dobrá věc podaří. Všechny tyto pocity provázejí každého z nás, kdo se na celé přípravě a realizaci podílíme. Každým rokem však přichází nové nadšení a nápady, a tak nabývá "Kunovské léto" nových rozměrů.

Prvořadým zůstává poznávání vlastní kultury a kultur jiných národů, přiblížení života a tradic prostřednictvím dětí jiných regionů naší republiky, poznávání mentality dětí a mládeže odjinud z Evropy a dnes i jiných kontinentů světa.

Za deset let se u nás vystřídalo přesně 139 dětských folklorních souborů a dalších 100 kolektivů, které se podílely na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo na 700 účinkujících, tedy - není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za sledované období kolem 7 000 malých i dospělých účinkujících, kteří se k nám rádi vracejí či tlumočí zážitky a poznatky z našeho vlídného, srdečného a po všech stránkách zajímavého regionu dalším, kteří se posléze sami hlásí a rádi přijíždějí.
Za to děkujeme. To je jedním z velkého zhodnocení této aktivity.


Za uplynulá léta se u nás vystřídaly soubory z celých Čech, Slovácka a Kopanic, Valašska, Lašska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Arménie, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie, Makedonie, Bulharska, Řecka, Mexika.
Přáním pořadatelů bylo, aby se na 10. jubilejním ročníku setkaly děti z celého světa. Ještě 14 dnů před festivalem se přání mělo stát reálným - pozvání přijaly soubory z Ameriky, Asie a Evropy. Kvůli nové zákeřné nemoci Sars jsme se však poprvé nemohli setkat s tradicemi asijského kontinentu. Věřme, že v budoucnu budou vždy okolnosti umožňovat vzájemné výměny a kulturní poznání.
Setkávání umožňují konfrontaci úrovně znalosti cizích jazyků a jejich praktikování, a to nejen mezi dětmi. Mezi vedoucími nabízí srovnávání zájmových aktivit, jejich úroveň u nás i za hranicemi, otevírá možnosti navázání osobních kontaktů s možnou reciprocitou a dalšími výměnnými vzdělávacími a kulturními pobyty.

Hlavní pozornost festivalu je zaměřena na poznání specifik tradiční kultury lidu, která je (aniž bychom si to uvědomovali) z generace na generaci geneticky předávána dalším pokolením. Děti vyrůstají v daných podmínkách svých regionů, s projevy lidové kultury se seznamují prostřednictvím poučených vedoucích v národopisných souborech, znovu ji prožívají a prezentují ji dnes především scénickou formou /soutěžní komponovaný blok na dané téma, zpěvácká soutěž lidových písní a soutěž v sólovém chlapeckém projevu ve věkových kategoriích, průvody, volná vystoupení, výchovné koncerty a taneční dílny. Za velké vyznamenání považujeme návaznost na nejvýznamnější festival České republiky - Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, kde se představují jen ti nejlepší z našeho festivalu - už po dobu pěti let - sólisté zpěváci a verbíři /.
Setkání dětí z naší vlasti a zastoupení ze zahraničí vychovává v dětech hrdost na vlastní svébytnost s uvědomováním národních a regionálních odlišností, na které jsou děti po právu pyšné.
Setkání se stalo skvělým poměřování fyzických a intelektuálních zdatností a znalostí dětí /hry, soutěžení, sportovní aktivity v krytém bazénu a na souši - v souborových týmech pro děti i vedoucí/.

Organizátorům se podařilo zapojit do dění festivalu také hendikepované děti Ústavu sociální péče, jež působí v Kunovicích. Stávají se rovnocennými partery zdravých dětí a navíc jejich přítomnost a nadšení vychovává nejen děti, ale i nás dospělé, kteří jsme dříve neměli možnost být s postiženými v každodenním kontaktu.
Přírodní bezpečný areál umožňuje ponechat dětem volnost a dovoluje, aby si samy děti o své vůli vybíraly z řady sportovních, hudebních a herních doprovodných aktivit, z nichž skvělý ohlas a stále větší zájem získává rukodělná a výtvarná dílna, letos nazvaná Putování po Moravské zemi.
Velký zájem vzbuzuje propojení festivalu s výstavou Zahrada Moravy ve Starém Městě a propojení se Svatojánským jarmarkem v Uherském Hradišti, kterého se účastní na sto výrobců tradičních předmětů a pochutin. Zde se odehrává verbířská soutěž a koncertují všechny soubory festivalu.
S nadšením a zájmem veřejnost sledovala mezinárodní řezbářské sympozium za účasti řezbářů z těch zemí, které vyslali folklorní soubory. Během týdne se rodila pod rukama 7 řezbářů z Čech, Moravy, Slovenska a Bulharska monumentální díla, dalších pět řezbářů přicestovalo na víkend se svými plastikami, které zhotovovali tvůrci v domácím prostředí. V areálu v Kunovicích se pak nedělní vernisáží odhalila asi 100 - 150 návštěvníkům výstavy "dřevěná krása" a jedno velké překvapení. Do poslední chvíle byl utajen obličej sedmimetrové sochy, symbolicky nadevše výmluvné. Andrej Irša - talentovaný řezbář ze slovenského Kátova - během týdne oživil ve dřevě bývalého starostu města Kunovice - ing. Jiřího Demla, který se za celou dobu svého působení v této funkci zasloužil nejen o podporu festivalu a garanci festivalového dění Městem KUNOVICE, ale také o získání statutu MĚSTIO KUNOVICE", o rozvoj města a života ve městě po všech stránkách.. Jeho "dvojník" bude symbolicky strážit nejen festivalové aktivity, ale také rozvoj osobnosti dětí ve školách (jako bývalý učitel a ředitel školy), bude s nadhledem sledovat veškeré kulturní a společenské dění (jako bývalý ředitel muzea a starosta města). Monumentální díla řezaná na téma "svět očima dětí a pro děti" zůstávají v majetku občanského sdružení a budou oživovat vzpomínky a zpříjemňovat areál a další vybrané lokality po dlouhá léta. Dle velkého zájmu ze strany návštěvníků i spokojenosti ze strany řezbářů se bude v této významné aktivitě v příštích letech pokračovat.
Potěšitelné je zapojení řady nadšení mladých lidí, kteří se dříve v žádných aktivitách neangažovali, ale i důchodců, kteří ochotně pomáhají při pomocných pracích.

V neposlední řadě je to spoluúčast armády, bez které si celé organizování dnes ani nelze představit. Přesto, že posádka v Uherském Hradišti byla zrušena a vojsko bylo převeleno na jiná místa v republice, podařilo se spoluúčast zajistit. S profesionalizací armády však budeme asi muset hledat pomoc ve vlastních řadách.

Týdenní festival zahrnuje do svého programu poznávání části regionu Slovácka - uherskohradišťského Dolňácka, návštěvu pamětihodností subregionu - hlavní dominanty kraje - hrad Buchlov, zámek Buchlovice, centrum Uherského Hradiště - Slovácké muzeum, seznamující děti s životem a tradicemi na Slovácku, návštěvu Galerie v Uherském Hradišti s koncertem zaměřeným na "vítání léta" na nádvoří, na půvabných architektonicky a historicky zajímavých náměstích královských měst, na zámečku v Bílovicích, ve školách regionu. Dnes už samozřejmostí je koncertování v lázeňském prostředí - v Luhačovicích a v Ostrožské Nové Vsi.
Slavnostním okamžikem je každoročně očekávaný koncert duchovní hudby v místním chrámu Petra a Pavla, pro který zástupci všech souborů a přizvané chrámové sbory připravují konkrétní hudební a písňové vstupy reprezentující svou zemi a kraj.
Neodmyslitelnou a pro existenci festivalu důležitou součástí se stala setkání osobností Města Kunovice, Města a okresu Uherské Hradiště. Podařilo se zajistit účast starostů vzniklého souměstí Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město, na jejichž radnicích jsou festivalové děti slavnostně přijaty.

Projekt byl zařazen k nejvýznamnějším kulturně společenským událostem roku nejen v okrese Uh. Hradiště a Zlínského kraje, což při slavnostním přijetí na radnici v Kunovicích potvrdil radní Zlínského kraje - Mgr. Jiří Severin. Svědčí o tom finanční podpora měst Uherské Hradiště a Staré Město, podpora Zlínským krajem a záštita hejtmanem kraje - ing. Františkem Slavíkem.
Festivalu se účastní rovněž významní hosté Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, zástupci FoS ČR a ostatní, jejichž finanční a morální podpora při realizaci projektu je nezastupitelná. Osobní účast Mgr. Václava Pícla, prvního náměstka ministryně školství, pana Zdeňka Pšenice - předsedy FoS ČR, ing. Ladislava Michálka - prvního místopředsedy FoS ČR, viceprezidenta asociace Tradice ČR ing. Rostislava Hlosty, osobní účast starostů, místostarostů pořádajících i dalších okolních měst a obcí, účast ředitelů kulturních institucí a sponzorů nasvědčují, že festival získal nejen neobvyklého rozměru, ale také významnou podporu, která se bude v příštích letech zhodnocovat. Je to významný krok nejen pro setkání na vyšší úrovni s představiteli komunální sféry, ale festival dává významným osobnostem politického a kulturního života našeho státu nahlédnout do života obcí a měst v různých místech země, které by měly být podle zásluh finančně podporovány. Stěžejní podíl garance nese Město Kunovice, zastoupené dnes starostou ing. Jiřím Vařechou, jemuž a jimž patří velké poděkování.

Výše uvedená fakta, vydané propagační materiály festivalu, přiložený výběr z fotodokumentace, možnost nahlédnutí do kompletní dokumentace festivalu a uložených materiálů v ÚLK ve Strážnici a v nejlepším případě Vaše návštěva v Kunovicích - na dalším
XI. ročníku festivalu "Kunovské léto",
který se bude konat ve dnech
14. - 20. 6. 2004


Vás přesvědčí o tom, že v Kunovicích dokážou lidé smysluplně naplnit svůj volný čas, ostatní kolem přinejmenším potěšit, ale také poučit a umožnit starším i sociálně slabším vrstvám účastí souborů z jiných zemí světa nahlédnout do kultur jejich národů.

S přátelským pozdravem a s přáním všeho dobrého

za Občanské sdružení KUNOVJAN
PhDr. Romana Habartová
ředitelka festivalu

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Kunovice
Zveřejněno 27.06.2003 v 07:24 hodin

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
FOLKLORNÍ AKCE
TURISTIKA