HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANA UVODNI STRANA HLAVNÍ STRANA UVODNI STRANAPO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

VYHLEDÁVÁNÍ
Vyhledávací centrum
Encyklopedie FoS
DNY TRADIČNÍ KULTURY
O dnech Tradiční kultury
Idea a význam projektu
Zprávy a články
KALENDÁŘ AKCÍ
Kalendář Tradiční kultury
Kalendář folklorních akcí
Kalendář folklorních festivalů
Kalendář C.I.O.F.F.
Kalendář I.O.V.
PARTNEŘI PROJEKTU
Folklorní sdružení ČR
Národné osvetové centrum
Folklórna únia Slovenska
Nógrád Megyei Kozmuvelodési es Turisztikai Intézet
Národní ústav lidové kultury
Valašské muzeum v přírodě
Obec Slováků v ČR
Legnické centrum kultury
VÍTEJTE V ČESKU
O české republice
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Gastronomické speciality
VÍTEJTE NA SLOVENSKU
O Slovenské republice
VÍTEJTE V POLSKU
O Polské republice
VÍTEJTE V MAĎARSKU
O Maďarsku
PARTNEŘI DTK
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY


 
 

Rusava na prahu tisíciletí

Časopis Folklor 2/04
Za padesát let své činnosti je soubor Rusava neodmyslitelnou součástí kulturního ži­vo­ta svého města a řadí se mezi několik valašských souborů s hlubokou tradicí a v popředí dění va­lašského regionu. Soubor udržuje v povědomí oby­vatel převážně tradice, písně a tance z ji­ho­západního Valašska, ale pochopitelně největší důraz kla­de na folklorní odkaz valašské obce Ru­savy, jejíž jméno nese. V souboru působily již stovky tanečníků a muzikantů, k dneš­ní­mu dni přesně 327 a nespočítaně dalších spolupracovníků a přátel, které spojovala vždy spo­lečná lás­ka k lidovému umění a valašskému folkloru. Za svého trvání získal soubor řadu oce­nění a má za sebou stovky vystoupení nejen v Bystřici pod Hostýnem a nejbližším okolí, ale rovněž na festivalech a přehlídkách po celé republice. Re­prezentoval své město, národní folk­lor a re­pu­bliku také na mnoha festivalech v zahraničí; při svých ces­tách navázal přátelství s řa­dou ev­rop­­ských souborů, především z Německa, ale také Špa­něl­ska, Belgie, Holandska či Slo­ven­ska, se kterými udržuje mezinárodní družbu, a vzájemné ná­vštěvy jsou zajímavou kon­fron­tací ev­­ropského folkloru. Mezi pravidelnými akcemi bystřické plesové sezóny nechybí v širokém oko­lí vyhlášený valašský bál, soubor připravuje besedy a celo­ve­čer­ní pořady věnované výz­nam­ným osobnostem, výročím a lidovým tradicím, vánoční po­řa­dy a koncerty. Je také hlav­ním organizátorem mezinárodního folklorního festivalu Na rynku v Bystřici, kte­rý se koná kaž­dé dva roky na bystřickém náměstí - letos se jej zúčastnilo 15 souborů, z toho 6 za­hra­nič­ních, a festival se zařadil mezi největší folklorní festivaly v celé republice.
Soubor Rusava
Soubor Rusava
Současným primášem cimbálové muziky souboru je Ing. František Stoklasa; umě­lec­kým vedoucím Jiří Stanovský, výborný tanečník a odzemkář, který drží uměleckou laťku sou­bo­­ru velmi vysoko. Příjmení Stanovský je již neoddělitelnou součástí souboru Rusava - jeho ro­­diče Jaroslava a Stanislav Stanovští stáli u zrodu souboru, řadu let jej vedli a za je­jich práci a pří­nos pro soubor jim bylo uděleno čestné členství v souboru Rusava. Dnes v rodinné tradici po­­kračují i synové Jiřího Jakub a Jan. Zapomenout nemůžeme ani na Petra Stanovského, or­ga­­ni­zač­ního vedoucího souboru - v souboru působili i jeho rodiče a dnes rovněž tančí oba sy­no­vé Petr a Adam. Celkem bychom v éře souboru Rusava napočítali 15 jmen s příjmením Sta­nov­­ský - Sta­novská.
Čestné členství v souboru Rusava obdrželi mimo manželů Stanovských (Stanislav Sta­nov­ský zemřel v září 1999) také Pavel Malík, dlouholetý primáš cimbálové muziky Rusava (opus­til nás v dubnu 2002), jeden z prvních muzikantů souboru Josef Herodek, výtvarník Ka­rel Bubílek, dlouholetý vedoucí taneční složky Vladimír Očadlík a Růžena Ma­líková, za­kla­da­telka dětského souboru Malá Ru­sa­va, který od roku 1958 vede dodnes. U příležitosti 50. vý­ročí se čestnými členy stali Helga Cassinelli, Vratislav Bartošek, Jaromír Adámek a Fran­ti­šek Matyáš.
V současné době má soubor 50 aktivních členů (40 tanečníků a 10 muzikantů), kteří pře­nášejí štafetu souboru Rusava do dalšího padesátiletí. Při slavnostním večeru v kinosále Spo­lečenského domu Sušil se divákům většina z nich v programu představila.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím žádný názor)

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 21.04.2004 v 09:36 hodin

Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
 
FOLKLORNÍ FESTIVALY
    FOLKLORNÍ AKCE
      TURISTIKA